ECO TRENDY #warsztaty #wiedza #inspiracje

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli gospodarstw rolnych, właścicieli i/lub pracowników przedsiębiorstw prowadzących w produkcji i przetwórstwie żywności działalność gospodarczą na obszarach wiejskich regionu Warmii i Mazur do rozwoju konkurencyjności prowadzonej działalności poprzez poniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zrównoważonej gospodarki żywnościowej oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie rezultatów prowadzonej przez nich działalności.

Operacja zakłada uczestnictwo w targach żywności właścicieli/pracowników gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw – producentów i przetwórców żywności – prowadzących działalność gospodarczą na terenie regionu Warmii i Mazur w obszarze produkcji i/lub przetwórstwa nabiału i mięsa, owoców i warzyw oraz ziół. Dotyczy producentów i przetwórców żywności prowadzących mikro działalność z potencjałem zwiększenia produkcji lub skali przetwarzania żywności. Zakłada się uczestnictwo w operacji przedstawicieli 30 gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw – producentów i przetwórców żywności z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W wyniku realizacji targów przewiduje się osiągnięcie następujących efektów:

  • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych 30 rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur z zakresu racjonalnego zagospodarowywania żywności w kontekście niemarnowania jedzenia i ochrony środowiska naturalnego, w tym kreowania nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w ramach prowadzonej działalności poprzez udział w seminariach i warsztatach w ramach operacji;
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych 30 rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur z zakresu metod i technik sprzedaży oraz promocji produktów regionalnych, tradycyjnych i naturalnych, w tym poprzez systemy jakości żywności poprzez udział w seminariach i warsztatach w ramach operacji;
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych 30 rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur z zakresu budowy konkurencyjności i innowacyjności produktu poprzez m.in. opakowanie, recykling opakowań poprzez udział w seminariach i warsztatach w ramach operacji;
  • Promocja rezultatów działalności prowadzonej przez uczestników operacji, tj. wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych czy naturalnych wśród pozostałych uczestników oraz wśród lokalnej społeczności Warmii i Mazur w ramach organizacji targów żywności w ramach operacji (stoiska wystawowe z degustacją, prezentacja oferty wystawców);
  • Integracja objętego wsparciem w ramach realizacji operacji środowiska rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur wokół idei rozwoju zrównoważonej gospodarki żywnościowej i promowania produktów regionalnych.