Informacje ogólne

Kim jesteśmy i nasza misja:

Bank Żywności w Olsztynie to organizacja pozarządowa. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu żywności i jej dystrybucji na rzecz potrzebujących mieszkańców Warmii i Mazur. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem, edukujemy  w zakresie prawidłowego odżywiania i niemarnowania jedzenia oraz aktywizujemy społecznie i zawodowo.

Trzy podstawowe zasady naszego działania:

 • Zasada non-profit – działalność bez zysku – realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatną dystrybucję
 • Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem
 • Zasada apolityczności
  oraz różnorodności
  światopoglądowej

Swoją misję realizujemy przez:

 • Wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze
 • Pozyskiwanie żywności „niehandlowej” – czyli produktów o krótkim terminie przydatności, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
 • Magazynowanie pozyskanych produktów oraz racjonalne i szybkie przekazywanie ich na rzecz potrzebujących
 • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu
 • Edukowanie w zakresie racjonalnego odżywiania i zapobiegania marnowania żywności

Żywność pozyskujemy od:

 • Lokalnych i ogólnopolskich producentów żywności (firm spożywczych, rolników, sadowników, przetwórni)
 • Sieci handlowych, sklepów, marketów, hurtowni
 • Osób indywidualnych – podczas zbiórek żywności
 • Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (To żywność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym)

Wsparcie żywnościowe pozyskane przez Bank Żywności w Olsztynie trafia do organizacji i instytucji społecznych z całego regionu: jadłodajni, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, domów dziecka, noclegowni, ośrodków pomocy społecznej, domów samotnej matki, ale również do szkół i innych placówek edukacyjno-wychowawczych. Nie przekazujemy żywności osobom indywidualnym. Zawsze odbywa się to przez organizacje społeczne.

W naszych działaniach skupiamy się również na edukowaniu żywnościowym. Uczymy, jak planować zakupy, by nie wyrzucać jedzenia, co zrobić z produktami zalegającymi w lodówce. Tłumaczymy, jak przygotowywać posiłki, aby były smaczne i zgodne z zasadami żywienia. W tym celu prowadzimy wiele warsztatów i szkoleń. Ich uczestnikami są między innymi osoby korzystające z pomocy społecznej, ale nie tylko. Szkolimy też dzieci, aby od najmłodszych lat uczyły się dobrych nawyków żywieniowych i jak nie marnować jedzenia.

Kolejnym ważnym celem naszej działalności jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie i zawodowo. Pomagamy w przywróceniu na rynek pracy. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i długofalowe programy, dzięki którym ich uczestnicy mogą poprawić swój status społeczny. Organizujemy staże, zapewniamy fachową pomoc psychologiczną, doradczą, trenerów pracy, aby w końcowym efekcie osoby korzystające z tych programów powróciły na rynek pracy.

Wszystkie działania Banku Żywności w Olsztynie pokrywane są z dotacji, darowizn i składek.