Speed Up Your Business

Projekt „Speed Up Your Business”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ma za zadanie wsparcie przedsiębiorczości. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i rozszerzenie katalogu usług Kuźni Społecznej w Olsztynie w celu pełnej profesjonalizacji działań oferowanych dla przedsiębiorstw Warmii i Mazur będących w początkowej fazie rozwoju.

Realizatorem projektu jest: Bank Żywności w Olsztynie

Celem, który stawia sobie realizator projektu, jest także promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania i wspierania stabilnych mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Działalność Inkubatora ma przyczyniać się do wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców regionu, ograniczania bezrobocia, tworzenia nowych i stabilnych miejsc prac, a w konsekwencji ograniczenia ujemnego salda migracji wewnętrznych i zewnętrznych. Inkubator będzie również miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, tworząc platformę współpracy pomiędzy nimi a organami władzy publicznej i organizacjami non-profit.

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada świadczenie usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców i jest skierowany do młodych firm Warmii i Mazur w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności). W projektowanym Programie Rozwoju Przedsiębiorstw (Programie Inkubacji) weźmie udział 30 przedsiębiorstw (10 rocznie). Firmy, skupione w Kuźni Społecznej, będą mogły liczyć na:

1. Udostępnienie powierzchni biurowej (stanowiska pracy w open space)

Bank Żywności w Olsztynie kompleksowo odnowił jeden z zabytkowych obiektów XIX-wiecznej stajni koszar Dragonów. Historyczny obiekt nie stracił swoich walorów, ale zmieniło się całkowicie jego przeznaczenie. W zrewitalizowanym budynku powstała Kuźnia Społeczna — miejsce rozwoju przedsiębiorczości, działań społecznych, ekologicznych, aktywizacji zawodowej, społecznej oraz wsparcia NGO-sów z Warmii i Mazur. W przestrzeni co-work uczestnicy projektu będą mieli do dyspozycji dedykowane biura lub samodzielne stanowiska pracy w otwartej przestrzeni Kuźni Społecznej z dostępem do szerokopasmowego Internetu, bieżącym utrzymaniem, z możliwością korzystania z multimedialnej sali spotkań biznesowych, multimedialnej strefy chillout czy wspólnego zaplecza socjalnego.

2. Usługi prawne

Młodzi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na porady i opinie prawne z zakresu prawa w działalności MŚP: prawo działalności gospodarczej, handlowe, podatkowe, ubezpieczeniowe, cywilne, pracy itd. a także na:
a) porady i opinie prawne z zakresu prawa własności intelektualnej w działalności MŚP i obrotu gospodarczego: prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, ochrona konkurencji i konsumentów, umowy w obrocie gospodarczym,
b) analizę i opiniowane pod względem prawnym umów i dokumentów,
c) opracowanie wzorów umów handlowych

3. Usługi księgowe

Na zainteresowanych czeka kompleksowa obsługa księgowa MŚP, w tym podatkowa, adekwatnie do formy prowadzonej przez MŚP księgowości: ewidencja ryczałtowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe.

4. Usługi doradcze – wsparcie Managera Inkubacji

Przygotowanie wspólnie ze startupem Indywidualnego Programu Rozwoju i nadzór nad jego realizacją. W zakres usług doradczych będzie wchodzić m.in. także:
a) ustalenie, wspólnie ze startupem rodzaju i zakresu usług niezbędnych do wyświadczenia oraz zapewnienie ich dostarczenia
b) opracowanie szczegółowego harmonogramu świadczenia usług podstawowych i specjalistycznych na rzecz MŚP,
c) dokonywanie systematycznej oceny postępu prac nad rozwijaniem MŚP wg kamieni milowych;
d) sporządzenie końcowego raportu z inkubacji
e) indywidualne doradztwo biznesowe:
– tworzenie i dopasowywanie modelu biznesowego,
– wartości dla klienta,
– segmenty klientów,
– kanały promocji i sprzedaży,
– relacje z klientami,
– kluczowe zasoby,
– kluczowi partnerzy,
– źródło przychodów i polityka cenowa,
– koszty stałe i zmienne,
– projektowanie eksperymentów w celu testowania hipotez w Business Model Canvas (BMC).

f) budowa Minimum Viable Product (MVP):
– określenie MVP („niedopracowany” i „dopracowany”)
– testy problemu i ocena jego znaczenia (w celu sprawdzenia hipotez wartości dla klienta, zrozumienia klienta itd.)
– pomiary zachowań klientów
– przygotowanie do sprzedaży
– stworzenie założeń do rozwoju strategii marketingowej
– finansowanie zewnętrzne rozwoju startupu (fundusze UE, venture capital, crowdfunding).

5. Usługi szkoleniowe

Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w grupowym treningu biznesowym, w ramach którego zostaną poruszone zagadnienia autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania i zarządzania zespołem. Trening przewiduje także szkolenia motywacyjne i coachingowe, tworzenie, rozwój produktów MŚP: Lean Startup/Design Thinking/Customer Development.

6. Usługi ICT

Dostęp do działającego w chmurze pakietu do zarządzania efektywnością i produktywnością procesów w działalności MŚP (np. poczta elektroniczna, przestrzeń dyskowa, kalendarze, komunikatory, podstawowe aplikacje biurowe); dostęp do narzędzi on-line do zarządzania projektami w działalności MŚP (np.: Trello, Asan, itp.)

7. Usługi promocyjne

Projekt przewiduje m.in. opracowanie identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa, budowę strony internetowej, opracowanie strategii marketingowej, strategii sprzedaży, kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, google (SEO, SEM), przeprowadzenie kampanii marketingowej przedsiębiorstwa czy wydanie materiałów poligraficznych przedsiębiorstwa.

8. Mentoring

Grupowy trening biznesowy – Startup Day. W programie każdego spotkania znajdzie się  prelekcja o tematyce startupowej osoby znanej i cenionej w środowisku przedsiębiorstw typu startup a także panel dyskusyjny z udziałem potencjalnych inwestorów, przedstawicieli doświadczonych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku oraz startupów, które odniosły sukces rynkowy.

9. Usługi specjalistyczne

Opracowanie projektu produktu/usługi, przygotowanie patentu, zgłoszenia wynalazku, wzoru przemysłowego czy znaku towarowego, budowa tożsamości produktu, analiza rynku, ocena rynkowa produktu, analiza potrzeb klienta.

TERMINY REKRUTACJI

Program Rozwoju Przedsiębiorstw (Program Inkubacji) będzie trwał 12 miesięcy. W ramach projektu zaplanowano 3 edycje dla 10 firm rocznie.

Edycja 1: w okresie 04.2020 r. – 03.2021 r., termin rekrutacji: marzec 2020 r.

Edycja 2: w okresie 04.2021 r. – 03.2022 r., termin rekrutacji: luty-marzec 2021 r.

Edycja 3: w okresie 04.2022 r. – 03.2023 r., termin rekrutacji: luty-marzec 2022 r.

KRYTERIA REKRUTACJI

Adresatem projektu są przedsiębiorstwa (MŚP) Warmii i Mazur w początkowej fazie rozwoju tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata. W pierwszej kolejności preferowane w dostępie do usług inkubowania będą:

  • przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo,
  • przedsiębiorstwa działające w branżach średnio-wysokiej i wysokiej techniki wg klasyfikacji OECD,
  • przedsiębiorstwa z innowacyjnym produktem lub usługą.

KONTAKT/ZGŁOSZENIA

Kuźnia Społeczna

ul. Marka Kotańskiego 1

10-167 Olsztyn

e-mail: aneta.kisluk@kuzniaspoleczna.pl

Odwiedź stronę projektu: www.akceleratorspeedup.pl

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 712 130, 28 zł
Dofinansowanie UE: 4 129 228,02 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.