Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Dzięki funduszom unijnym Bank Żywności w Olsztynie od 2004 r. przekazuje potrzebującym mieszkańcom Warmii i Mazur pomoc żywnościową. Jest to możliwe dzięki współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami z regionu, które dystrybuują żywność.

Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

To nasz największy pod względem pozyskanej żywności program. Jest on dedykowany osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Beneficjentami POPŻ są przede wszystkim osoby mające niski dochód, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotne, bezdomne, przewlekle chore lub niepełnosprawne. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem lokalnych organizacji. W całym województwie jest ich 54.

Od 2015 r. program to nie tylko przekazywanie jedzenia, ale też warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z pomocy. Uczymy na nich, jak z podarowanych produktów przygotować smaczne i dobrze zbilansowane posiłki, jak uniknąć marnowania żywności i jak właściwie gospodarować finansami domowymi.

W ostatnich latach co roku przekazujemy około 2 milionów kilogramów żywności!!! Jak sobie wyobrazić tę liczbę? To 83 ciężarówki z naczepą (tzw. TIR-y) załadowane jedzeniem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. Poniżej publikujemy informację o unieważnieniu, opublikowaną przez KOWR.

Informacja o unieważnieniu postępowania

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

W razie pytań prosimy o kontakt.

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Bank Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Współpracowaliśmy z 53 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 35 460 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 1816 ton żywności;
 • 191 651 paczek żywnościowych;
 • 71 474 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 258 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 3282 osoby
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 12 spotkań
 • Żywieniowe – 106 spotkań
 • Kulinarne – 102 spotkań
 • Niemarnowanie żywności – 38 spotkań

——————————————————————————————————————————-

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: sierpień 2018-czerwiec 2019

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,powidła śliwkowe 1,80 kg,
 1. Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 1. Cukier
 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 1. Tłuszcze
 • olej rzepakowy 4 l,
 1. Dania gotowe
 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn; tel. 89/535-87-25

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących w Podprogramie 2018:

 Lp. Data Tytuł warsztatu Godzina Nazwa Organizacji Miejsce warsztatu
1. 17.10.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
2. 23.10.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 11:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

3. 23.10.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

4. 6.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 MOPS Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

5. 7.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 MOPS Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

6. 13.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:30 Spółdzielnia Socjalna SMAKI

ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn

ul. Towarowa 18,

11-041 Olsztyn

7. 13.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:30 Spółdzielnia Socjalna SMAKI

ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn

ul. Towarowa 18,

11-041 Olsztyn

8. 16.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
9. 16.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
10. 19.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kajki 20

11-320 Jeziorany

DDP, ul. Kościuszki , Jeziorany
11. 19.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kajki 20

11-320 Jeziorany

DDP, ul. Kościuszki , Jeziorany
12. 20.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda Marcinkowo ŚdS
13. 20.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda Prejłowo Śds
14. 21.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 GOPS w Mrągowie, Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo GOPS w Mrągowie
15. 21.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 GOPS w Mrągowie, Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo GOPS w Mrągowie
16. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
17. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
18. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto MOPS, ul. Olsztyńska 3
19. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto MOPS, u. Olsztyńska 3
20. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 17:00 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział warmińsko-Mazurski Filia w Olsztynie, ul. Gdyńska 2A
10-609 Olsztyn
ul. Gdyńska 2a, Olsztyn
21. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 18:00 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział warmińsko-Mazurski Filia w Olsztynie, ul. Gdyńska 2A
10-609 Olsztyn
ul. Gdyńska 2a, Olsztyn
22. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

23. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

24. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

Tuławki 10a,  11-001 Dywity
25. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

Tuławki 10a,  11-001 Dywity
26. 29.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Szałstry świetlica , Szałstry 7
27. 30.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

28. 30.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

29. 4.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

Świetlica w Wilczętach
30. 4.12.2018 Kulinarne- Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

Świetlica w Wilczętach
31. 4.12.2018 Dietetyczne – Zdrowe żywienia od A do Z 9:30 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Witolda Pileckiego 6B/17

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
32. 4.12.2018 Dietetyczne – Zdrowy senior 11:00 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Witolda Pileckiego 6B/17

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
33. 6.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 12:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Świetlica w Szałstrach
34. 6.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 13:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Świetlica w Szałstrach
35. 6.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
36. 6.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
37. 10.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Świetlica w Szestnie
38. 10.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 13:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Świetlica w Szestnie
39. 10.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 14:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Świetlica w Szestnie
40. 10.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
41. 10.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 15:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
42. 11.12.2018 Dietetyczne – Zdrowe żywienia od A do Z 10:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto Mops w Dobrym Mieście
43. 11.12.2018 Dietetyczne – Prawidłowy sposób żywienia w chorobach układu krwionośnego 11:30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto Mops w Dobrym Mieście
44. 11.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14-407 Godkowo

Świetlica w Godkowie
45. 11.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14-407 Godkowo

Świetlica w Godkowie
46. 12.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   Płoskinia 27/1                                                      14-526 Płoskinia GOPS w Płoskini
47. 12.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   Płoskinia 27/1                                                      14-526 Płoskinia GOPS w Płoskini
48. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
49. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
50. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”

ul. Gen. J. Bema 16a

11-600 Węgorzewo

Dom Dziennego Pobytu w Węgorzewie
51. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”

ul. Gen. J. Bema 16a

11-600 Węgorzewo

DDP w Węgorzewie
52. 13.12.2018 Dietetyczne – Zdrowy senior 10:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury
53. 13.12.2018 Dietetyczne – Żywienie w cukrzycy 11:30 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury
54. 14.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOPS w Płośnicy
55. 14.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOPS w Płośnicy
56. 17.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

OSP w Milejewie
57. 17.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

OSP w Milejewie
58. 18.12.2018 Dietetyczne – Żywienie w otyłości 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOPS w Sorkwitach
59. 18.12.2018 Dietetyczne – Zdrowe żywienia od A do Z 12:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
60. 18.12.2018 Dietetyczne – Żywienie w cukrzycy 13:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
61. 19.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Wolności 23/11

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
62. 19.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Wolności 23/11

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
63. 14.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Mops Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 26 MOPS w Lidzbarku Welskim
64. 14.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 11:00 Mops Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 26 MOPS w Lidzbarku Welskim
65. 15.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 GOPS, ul. Zajeziorna 58 GOPS w Rybnie
66. 15.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:00 GOPS, ul. Zajeziorna 58 GOPS w Rybnie
67. 17.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 10:00 Mops, ul. Wyspiańskiego 1 MOPS w Mrągowie
68. 22.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 10:00 GOPS Godkowo świetlica wiejska
69. 24.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
70. 24.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 11:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
71. 24.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 13:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
72. 24.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
73. 29.01.2019 Dietetyczne- Żywienie w otyłości 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnych i Ich Rodzinom Samarytanie Stowarzyszenie Samarytanie, ul. Kościelna 14
74. 29.01.2019 Dietetyczne- Prawidłowy sposób żywienia w chorobach układu krążenia 12:30 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnych i Ich Rodzinom Samarytanie Stowarzyszenie Samarytanie, ul. Kościelna 14
75. 31.01.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:00 MGOPS w Pasłękuplac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk MGOPS w Pasłęku
76. 31.01.2019 Dietetyczne- Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 12:00 MGOPS w Pasłękuplac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk MGOPS w Pasłęku
77. 5.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
78. 5.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
79. 6.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 GOPS Iłowo Osada GOPS, ul. Staszica 1
80. 6.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:00 GOPS Iłowo Osada GOPS, ul. Staszica 1
81. 7.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 9:00 GOPS Biskupiec Pomorski Gops, ul. Rynek 1
82. 7.02.2019 Dietetyczne- Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 10:30 GOPS Biskupiec Pomorski Gops, ul. Rynek 1
83. 12.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 9:00 Chsch Lidzbark Warmiński Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A
84. 12.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 10:00 Chsch Lidzbark Warmiński Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A
85. 12.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 12:30 MOPS w Górowie Iławeckim Mops w Górowie Iławeckim, ul. Armii Krajowej 7
86. 14.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 GOPS Milejewo GOPS, ul. Elbląska 47
87. 14.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:30 GOPS Milejewo GOPS, ul. Elbląska 47
88. 19.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 10:00 GOPS w Płoskini Płoskinia 27/1
89. 19.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:30 GOPS w Płoskini Płoskinia 27/1
90. 21.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 9:00 MOPS w Bisztynku MOPS w Bisztynku, ul. Kościelna 39
91. 21.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MOPS w Bisztynku MOPS w Bisztynku, ul. Kościelna 39
92. 21.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 12:30 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu świetlica
93. 26.02.2019 Dietetyczne- Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 9:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
94. 26.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
95. 26.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
96. 26.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
97. 28.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 Stowarzyszenie Kobieta na Plus w Rucianem Nida MGOPS, ul. Polna 1
98. 28.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 Stowarzyszenie Kobieta na Plus w Rucianem Nida MGOPS, ul. Polna 1
99. 5.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MOPS w Mrągowie MOPS, ul. Wyspiańskiego 1
100. 5.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MOPS w Mrągowie MOPS, ul. Wyspiańskiego 1
101. 7.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MOPS w Lidzbarku MOPS, ul. Jeleńska 26
102. 7.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MOPS w Lidzbarku MOPS, ul. Jeleńska 26
103. 12.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MGOPS w Kisielicach ul. Polna 1, Kisielice
104. 12.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MGOPS w Kisielicach ul. Polna 1, Kisielice
105. 12.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 13:00 MGOPS w Kisielicach ul. Polna 1, Kisielice
106. 14.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 9:30 MOPS w Jezioranach, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany ul. Kościuszki 3, Jeziorany
107.

 

14.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MOPS w Jezioranach, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany ul. Kościuszki 3, Jeziorany
108. 19.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1A, Sępopol
109. 19.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1A, Sępopol
110. 19.03.2019 Zdrowe żywienie od A do Z 13:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1A, Sępopol
111. 21.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity 10:00 Stowarzyszenie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse OSP Korsze
112. 21.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 Stowarzyszenie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse OSP Korsze
113. 21.03.2019 Dietetyczne 13:00 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, Sławosze OSP Korsze
114. 26.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 GOPS Iłowo Osada, 13-240 Iłowo Osada ul. Staszica 1, Iłowo-Osada
115. 26.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 GOPS Iłowo Osada, 13-240 Iłowo Osada ul. Staszica 1, Iłowo-Osada
116. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

świetlica w Wilczętach
117. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

świetlica w Wilczętach
118. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 14-407 Godkowo Świetlica wiejska przy ośrodku zdrowia
119. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 14-407 Godkowo Świetlica wiejska przy ośrodku zdrowia
120. 2.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 GOPS w Mrągowie, Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo Kosewo
121. 3.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
122. 3.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
123. 4.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom SAMARYTANIE Orneta, ul. Kościelna 14
124. 4.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom SAMARYTANIE Orneta, ul. Kościelna 14
125. 4.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

126. 4.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

127. 5.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 GOPS Rybno, ul. Zajeziorna 58 Świetlica przy GOPS
128. 5.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 GOPS Rybno, ul. Zajeziorna 58 Świetlica przy GOPS
129. 9.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica przy OSP
130. 9.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica przy OSP
131. 9.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
132. 9.04.2019 Dietetyczne 11:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
133. 9.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
134. 9.04.2019 Żywieniowe nt. niemarnowania 13:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
135. 11.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, ul. Sienkiewicza 2
136. 11.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, ul. Sienkiewicza 2
137. 11.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, Sienkiewicza 2
138. 11.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, Sienkiewicza 2
139. 12.04.2019 Kulinarne- Ryby 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOK w Płośnicy
140. 12.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOK w Płośnicy
141. 16.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:30 GOPS Biskupiec Pomorski GOK w Biskupcu
142. 16.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 GOPS Biskupiec Pomorski GOK w Biskupcu
143. 16.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 9:30 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku ul. Pionierska 13
144. 16.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 12:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach GOK, ul. Sportowa 4
145. 18.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 11:00 MOPS w Dobrym Mieście MOPS, ul. Olsztyńska 3
146. 18.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 MOPS w Dobrym Mieście MOPS, ul. Olsztyńska 3
147. 18.04.2019 Jak nie marnować żywności 13:00 MOPS w Dobrym Mieście MOPS, ul. Olsztyńska 3
148. 25.04.2019 Jak nie marnować żywności 10:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
149. 25.04.2019 Dietetyczne 11:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
150. 25.04.2019 Jak nie marnować żywności 12:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
151. 25.04.2019 Dietetyczne 13:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
152. 29.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
153. 29.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
154. 29.04.2019 Dietetyczne 9:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
155. 29.04.2019 Dietetyczne 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
156. 30.04.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 8:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
157. 30.04.2019 Dietetyczne 9:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
158. 30.04.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
159. 30.04.2019 Dietetyczne 11:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
160. 30.04.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
161. 30.04.2019 Dietetyczne 13:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
162. 30.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Stowarzyszenie Arkadia w Ornecie MGOPS w Ornecie
163. 30.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 Stowarzyszenie Arkadia w Ornecie MGOPS w Ornecie
164. 7.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie Śds w Marcinkowie
165. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie Śds w Marcinkowie
166. 7.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 10:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie ŚdS w Prejłowie
167. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie ŚdS w Prejłowie
168. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 9:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
169. 7.05.2019 Dietetyczne 10:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
170. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
171. 7.05.2019 Dietetyczne 12:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
172. 9.05.2019 Dietetyczne 9:30 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
173. 9.05.2019 Dietetyczne 10:30 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
174. 9.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:30 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
175. 9.05.2019 Dietetyczne 13:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
176. 9.05.2019 Dietetyczne 14:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
177. 9.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 14:45 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9, 19-520 Banie Mazurskie GOPS w Baniach Mazurskich
178. 14.05.2019 Dietetyczne 9:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
179. 14.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
180. 14.05.2019 Dietetyczne 11:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
181. 14.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
182. 14.05.2019 Dietetyczne 14:00 Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Różyce w Rejsytach Świetlica w Rejsytach
183. 14.05.2019 Dietetyczne 15:00 Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Różyce w Rejsytach Świetlica w Rejsytach
184. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
185. 16.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 11:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
186. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
187. 16.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 13:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
188.

189.

16.05.2019 Kulinarne- Ryby,

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach GOK, ul. Sportowa 4
190.

191.

 

16.05.2019 Kulinarne- Ryby Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach GOK, ul. Sportowa 4
192. 16.05.2019 Dietetyczne 9:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
193. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
194. 16.05.2019 Dietetyczne 11:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
195. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
196. 16.05.2019 Dietetyczne 13:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
197. 17.05.2019 Kulinarne- Ryby 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
198. 17.05.2019 Dietetyczne 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
199. 17.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
200. 17.05.2019 Dietetyczne 11:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
201. 17.05.2019

17.05.2019

Kulinarne

Dietetyczne

10:00 Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A ul. Wyszyńskiego 18A
202. ul. Wyszyńskiego 18A
203. 17.05.2019 Kulinarne

Dietetyczne

12:00 Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A ul. Wyszyńskiego 18A
204. 17.05.2019 ul. Wyszyńskiego 18A
205. 21.05.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 8:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
206. 21.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności- Jak nie marnować 9:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
207. 21.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności- Jak nie marnować 10:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
208. 21.05.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
209. 21.05.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
210. 21.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 13:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
211. 21.05.2019 Kulinarne- Ryby 8:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1a
212. 21.05.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1a
213. 22.05.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 CIS Giżycko ul. Pionierska 13
214. 22.05.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 CIS Giżycko ul. Pionierska 13
215. 23.05.2019 Kulinarne 9:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
216. 23.05.2019 Dietetyczne 9:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
217. 23.05.2019 Kulinarne 11:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
218. 23.05.2019 Dietetyczne 11:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
219.

 

23.05.2019 Dietetyczne 10:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7,11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
220. 23.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
221. 23.05.2019 Budżet domowy 12:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
222. 23.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 13:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
223. 23.05.2019 Dietetyczne 14:00 Stowarzyszenie „Szałstry” świetlica Szałstry
224. 24.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Mrągowo GOPS Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo
225. 24.05.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 Mrągowo GOPS Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo
226. 27.05.2019 Jak nie marnować 10:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
227. 27.05.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 11:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
228. 27.05.2019 Jak nie marnować 12:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
229. 27.05.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 13:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
230. 27.05.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Lubawa MOPS Rzepnikowskiego 9A
231. 27.05.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 Lubawa MOPS Rzepnikowskiego 9A
232. 28.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 OSP Ołownik Świetlica wiejska w Ołowniku
233. 30.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 MOPS w Bisztynku MOPS, ul. Kościelna 39
234. 30.05.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 MOPS w Bisztynku MOPS, ul. Kościelna 39
235. 30.05.2019 Dietetyczne 10:00 MOPS w Górowie Iławeckim ul. Armii Krajowej 7
236. 30.05.2019 Jak nie marnować żywności 11:30 MOPS w Górowie Iławeckim ul. Armii Krajowej 7
237. 31.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” Świetlica w Reszlu
238. 31.05.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” Świetlica w Reszlu
239. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 10:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
240. 4.06.2019 Edukacja ekonomiczne 11:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
241. 4.06.2019 Jak nie marnować 12:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
242. 4.06.2019 Edukacja ekonomiczne 13:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
243. 4.06.2019 Dietetyczne 9:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
244. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 10:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
245. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 11:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
246. 4.06.2019 Dietetyczne 12:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
247. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 13:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
248. 4.06.2019 Dietetyczne 14:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
249. 11.06.2019 Edukacja ekonomiczna 10:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica OSP
250. 11.06.2019 Edukacja ekonomiczna 11:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica OSP
251. 13.06.2019 Edukacja ekonomiczna 10:00 GOPS w Pieckach ul. Zwycięstwa 35
252. 13.06.2019 Edukacja ekonomiczna 11:00 GOPS w Pieckach ul. Zwycięstwa 35
253. 13.06.2019 Edukacja ekonomiczna 12:30 Stowarzyszenie Kobieta Na Plus MGOPS Ruciane Nida, ul. Polna 1
254. 13.06.2019 Dietetyczne 10:00 OSP w Miłakowie Boguchwały, świetlica
255. 13.06.2019 Dietetyczne 11:00 OSP w Miłakowie Książnik, świetlica
256. 13.06.2019 Dietetyczne 12:00 OSP w Miłakowie Miłakowski Dom Kultury, ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
257. 21.06.2019 Jak nie marnować żywności 9:00 Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 12-100 Szczytno
258. 21.06.2019 Jak nie marnować żywności 10:30 Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 12-100 Szczytno

 

ZAŁĄCZNIKI

Wytyczne podprogram 2018 
Zmiana Wytycznych Podprogram 2018
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5_2
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6_2
Załącznik nr 7
Załącznik nr 7_2
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 9a
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13_2

PODPROGRAM 2017 – EFEKTY

 1. Bank Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Współpracowaliśmy z 54 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 38 563 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 •  2 021,91798  ton żywności
 • 213 956 paczek żywnościowych
 • 160 146 posiłków
 1. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. Przeprowadziliśmy łącznie 253 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 3 055 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 47 spotkań dla 595 uczestników
 • Żywieniowe – 104 spotkania dla 1 214 uczestników
 • Kulinarne – 100 spotkań dla 1 228 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 2 spotkania dla 18 uczestników

——————————————————————————————————————

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzieności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwnaych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykulów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 23.03.2017-15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017-czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie prekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

1. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikującyh się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowanem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech atykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śiwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szyna wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • miód wielokwiatowy 0,4 l,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłej, podwieczorek, kolacja). Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykulów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn; tel. 89/535-87-25

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywnościna rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecznoścki lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

ZAŁĄCZNIKI:

PODPROGRAM 2016 – EFEKTY:

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, ktory był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jakL makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 2. Współpracowaliśmy z 53 Organizacjami Partenrskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 36643 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym.
 • 1247,08645 ton żywności;
 • 190547 paczek żywnościowych;
 • 59360 posiłków.
 1.  W ramach Podprogramu 2016 zrealizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 265 warsztatów edukacyjnych, w których udzial wzięło 3066 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

 • ekonomiczne – 63 spotkania dla 759 uczestników;
 • żywieniowe – 104 spotkania dla 1273 uczestników;
 • kulinarne – 98 spotkań dla 1034 uczestników.

Lista Organizacji współpracujących (OPL):

Aktualizacja na 30.04.2019 r.

 Lp.  Organizacja  Adres  Kontakt
1 Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Surminy i Sapałówka „Sap-Sur” Surminy 9a, 19-520 Banie Mazurskie Tel.87/615-73-16
2 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka” ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec Tel. 89/715-25-13
3 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Kościelna 39,1 1-230 Bisztynek Tel.89/718-81-46
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec Pomorski Tel. 56/474-59-82
6 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo Tel. 55/620-81-07
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto Tel. 89/616-12-70
8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach Tuławki 10 A, 11-001 Dywity Tel. 89/513-22-24
9 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc ul. Witolda ul. Wolności 23/11, 13-200 Działdowo Tel. 23/697-09-88
10 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko Tel.509-55-062
11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  14-407 Godkowo Tel. 55/249-72-38
12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Czerwonej 7, 11-220 Górowo Iławeckie Tel. 89/761-10-19
13 Fundacja Polish Preppers Network 11-036 Naglady ul. Żurawia 68
14 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6 A, 14-200 Iława Tel. 89/648-41-24
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie ul.Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada Tel.89/654-11-99
16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany Tel. 89/718-11-33
17 Stowarzyszenie”SZAŁSTRY” Szałstry 7, 11-042 Jonkowo Tel. 089/ 512-92-10
18 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice Tel. 55/27641
19 Ochotnicza Straż Pożarna 14-521 Lelkowo Tel. 55/244-81-84
20 Chrześcijańska Służba Charytatywna Lidzbark Warmiński ul.Wyszyńskiego 18a, 11-100 Lidzbark Warmiński Tel.515-328-449
21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark Welski Tel. Tel.23/696-15-06
22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa Tel.89/645-28-55
23 Żuławskie Stowarzyszenie Na Recz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” Markusy 81, 82-325 Markusy Tel. 55/239-43-96
24 Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno Tel. 89/647-44-44, 89/647-45-15
25 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul.Kajki 128, 11-730 Mikołajki Tel.87/421-50-38
26 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo Tel.55/231-12-93
27 Ochotnicza Straż Pożarna ul.Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo Tel. 89/757-83-43
28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki Tel. 87/428-18-01
29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo Tel. 89/741-34-42
30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 5a/12 11-700 Mrągowo Tel. 89/741-33-07
31 Chrześcijańska Służba Charytatywna ul.Gdyńska 2a, 10-609 Olsztyn Tel.501-372-751
32 Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku 11-606 Budry Tel. 87/427-80-19
33 Stowarzyszenie „ARKADIA” Dąbrówka 7A/1, 11-130 Orneta Tel.55/242-16-27
34 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom SAMARYTANIE ul. Kościelna 14, 11-130 Orneta Tel.511-901-490
35 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 8
14-400 Pasłęk
36 Ochotnicza Straż Pożarna ul. Zwycięstwa 35, 11-710 Piecki Tel. 89/741-38-90
37 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno Tel. 55/243-63-63
38 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Płoskinia 27/1, 14-526 Płoskinia Tel.55/620-86-25
39 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 5, 13-206 Płośnica Tel. 23/696-80-36
40 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Purda 12A, 11-030 Purda Tel. 89/519-50-58
41 Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Różyce w Rejsytach Rejsyty 1
14-411 Rychliki
42 Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” ul. Krasickiego 1, 11-440 Reszel Tel. 089/751-77-07
43 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom Rucewo im. Zenona Noconia Rucewo 7, 14-230 Zalewo Tel. 89/781-950-913
44 Stowarzyszenie „Kobieta na Plus” ul. Kolejowa 5/3, 12-220 Ruciane Nida Tel.87/423-16-40
45 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Zajeziorna 58, 13-220 Rybno Tel. 23/696-63-39
46 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych ul.Lipowa 1a, 11-210 Sępopol Tel.89/761-31-49
47 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztynska 16 A, 11-731 Sorkwity Tel. 89/742-85-38 do 40
48 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse Warnikajmy 11/1, 11-430 Korsze Tel. 697-435-199
49 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” ul.Gen.J.Bema16a, 11-600 Węgorzewo Tel.500-054-659
50 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach 14-405 Wilczęta Tel. 55/248-7529
51 Smaki Spółdzielnia Socjalna ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn Tel. 698 345 509
52 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, „Schronisko Mar-Kot” 11-410 Barciany, Sławosze 2
53 Stowarzyszenie Wsie Znad Łaźna Mazury 13, 19-411 Świętajno tel. 667 233 726
54 Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 12-100 Szczytno tel. 577 519 846

 

Aktywni i kompetentni w Biskupcu

Mieszkasz na terenie miasta Biskupiec? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka... czytaj dalej

EGGS

Bank Żywności w Olsztynie jest liderem i koordynatorem... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty