Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Dzięki funduszom unijnym Bank Żywności w Olsztynie od 2004 r. przekazuje potrzebującym mieszkańcom Warmii i Mazur pomoc żywnościową. Jest to możliwe dzięki współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami z regionu, które dystrybuują żywność.

Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

To nasz największy pod względem pozyskanej żywności program. Jest on dedykowany osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Beneficjentami POPŻ są przede wszystkim osoby mające niski dochód, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotne, bezdomne, przewlekle chore lub niepełnosprawne. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem lokalnych organizacji. W całym województwie jest ich 54.

Od 2015 r. program to nie tylko przekazywanie jedzenia, ale też warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z pomocy. Uczymy na nich, jak z podarowanych produktów przygotować smaczne i dobrze zbilansowane posiłki, jak uniknąć marnowania żywności i jak właściwie gospodarować finansami domowymi.

W ostatnich latach co roku przekazujemy około 2 milionów kilogramów żywności!!! Jak sobie wyobrazić tę liczbę? To 83 ciężarówki z naczepą (tzw. TIR-y) załadowane jedzeniem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: sierpień 2018-czerwiec 2019

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,powidła śliwkowe 1,80 kg,
 1. Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 1. Cukier
 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 1. Tłuszcze
 • olej rzepakowy 4 l,
 1. Dania gotowe
 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn; tel. 89/535-87-25

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

ZAŁĄCZNIKI

Wytyczne podprogram 2018 
Zmiana Wytycznych Podprogram 2018
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5_2
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6_2
Załącznik nr 7
Załącznik nr 7_2
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 9a
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13_2

PODPROGRAM 2017 – EFEKTY

 1. Bank Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Współpracowaliśmy z 54 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 38 563 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 •  2 021,91798  ton żywności
 • 213 956 paczek żywnościowych
 • 160 146 posiłków
 1. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. Przeprowadziliśmy łącznie 253 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 3 055 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 47 spotkań dla 595 uczestników
 • Żywieniowe – 104 spotkania dla 1 214 uczestników
 • Kulinarne – 100 spotkań dla 1 228 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 2 spotkania dla 18 uczestników

——————————————————————————————————————

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzieności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwnaych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykulów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 23.03.2017-15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017-czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie prekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

1. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikującyh się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowanem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech atykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śiwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szyna wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • miód wielokwiatowy 0,4 l,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłej, podwieczorek, kolacja). Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykulów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn; tel. 89/535-87-25

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywnościna rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecznoścki lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

ZAŁĄCZNIKI:

PODPROGRAM 2016 – EFEKTY:

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, ktory był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jakL makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 2. Współpracowaliśmy z 53 Organizacjami Partenrskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 36643 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym.
 • 1247,08645 ton żywności;
 • 190547 paczek żywnościowych;
 • 59360 posiłków.
 1.  W ramach Podprogramu 2016 zrealizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 265 warsztatów edukacyjnych, w których udzial wzięło 3066 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

 • ekonomiczne – 63 spotkania dla 759 uczestników;
 • żywieniowe – 104 spotkania dla 1273 uczestników;
 • kulinarne – 98 spotkań dla 1034 uczestników.

Dane teleadresowe Organizacji współpracujących (OPL):

Aktualizacja na 31.03.2018 r.

 Lp.  Organizacja  Adres  Kontakt
1 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT,Schronisko Mar-Kot Sławosze 2 11-410 Barciany Tel. 89/333-08-00
2 Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Surminy i Sapałówka „Sap-Sur” Surminy 9a, 19-520 Banie Mazurskie Tel.87/615-73-16
3 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka” ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec Tel. 89/715-25-13
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Kościelna 39,1 1-230 Bisztynek Tel.89/718-81-46
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec Pomorski Tel. 56/474-59-82
6 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo Tel. 55/620-81-07
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto Tel. 89/616-12-70
8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach Tuławki 10 A, 11-001 Dywity Tel. 89/513-22-24
9 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc ul. Witolda Pileckiego 6B/17, 13-200 Działdowo Tel. 23/697-09-88
10 Centrum Integracji Spolecznej w Giżycku ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko Tel.509-55-062
11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  14-407 Godkowo Tel. 55/249-72-38
12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Czerwonej 7, 11-220 Górowo Iławeckie Tel. 89/761-10-19
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Kościuszki 11,11-220 Górowo Iławieckie Tel.89/761-11-33
14 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6 A, 14-200 Iława Tel. 89/648-41-24
15 Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie ul.Staszica 1, 13-240Iłowo-Osada Tel.89/654-11-99
16 Stowarzyszenie Miłośników Lasu,Łowiectwa i Czynnego Wypoczynku Jankowo 3, 14-411 Rychliki Tel.697-100-414
17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany Tel. 89/718-11-33
18 Stowarzyszenie”SZAŁSTRY” Szałstry 7, 11-042 Jonkowo Tel. 089/ 512-92-10
19 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice Tel. 55/27641
20 Ochotnicza Straż Pożarna 14-521 Lelkowo Tel. 55/244-81-84
21 Chrześcijańska Służba Charytatywna Lidzbark Warmiński ul.Wyszyńskiego 18a, 11-100 Lidzbark Warmiński Tel.515-328-449
22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark Welski Tel. Tel.23/696-15-06
23 Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ul.Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa Tel.89/645-28-55
24 Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Prątnica 54a,14-260 Lubawa Tel. 89/646-54-34
25 Żuławskie Stowarzyszenie Na Recz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” Markusy 81, 82-325 Markusy Tel. 55/239-43-96
26 Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno Tel. 89/647-44-44, 89/647-45-15
27 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul.Kajki 128, 11-730 Mikołajki Tel.87/421-50-38
28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo Tel.55/231-12-93
29 Ochotnicza Straż Pożarna ul.Olsztyska 16a, 14-310 Miłakowo Tel. 89/757-83-43
30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki Tel. 87/428-18-01
31 Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo Tel. 89/741-34-42
32 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 5a/12 11-700 Mrągowo Tel. 89/741-33-07
33 ChrześcijańskaSłużba Charytatywna ul.Gdyńska 2a, 10-609 Olsztyn Tel.501-372-751
34 Stowarzyszenie Na Recz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ul. Ostródzka 4C, 11-015 Olsztynek Tel.505-754-203
35 Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku 11-606 Budry Tel. 87/427-80-19
36 Stowarzyszenie „ARKADIA” Dąbrówka 7A/1, 11-130 Orneta Tel.55/242-16-27
37 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom SAMARYTANIE ul. Kościelna 14, 11-130 Orneta Tel.511-901-490
38 Stowarzyszenie „CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA” ul. Piłsudskiego 11 A, 14-400 Pasłęk Tel. 55/248-10-91
39 Ochotnicza Straż Pożarna ul. Zwycięstwa 35, 11-710 Piecki Tel. 89/741-38-90
40 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno Tel. 55/243-63-63
41 Gminny Osrodek Pomocy Społecznej Płoskinia 27/1, 14-526 Płoskinia Tel.55/620-86-25
42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 5, 13-206 Płośnica Tel. 23/696-80-36
43 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Purda 96B, 11-030 Purda Tel. 89/519-50-56
44 Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Różyce Rejsyty 1, 14-411 Rychliki Tel.888-025-186
45 Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” ul. Krasickiego 1, 11-440 Reszel Tel. 089/751-77-07
46 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom Rucewo im. Zenona Noconia Rucewo 7, 14-230 Zalewo Tel. 89/781-950-913
47 Stowarzyszenie „Kobieta na Plus” ul. Kolejowa 5/3, 12-220 Ruciane Nida Tel.87/423-16-40
48 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Zajeziorna 58, 13-220 Rybno Tel. 23/696-63-39
49 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych ul.Lipowa 1a, 11-210 Sępopol Tel.89/761-31-49
50 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztynska 16 A, 11-731 Sorkwity Tel. 89/742-85-38 do 40
51 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse Warnikajmy 11/1, 11-430 Korsze Tel. 697-435-199
52 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” ul.Gen.J.Bema16a, 11-600 Węgorzewo Tel.500-054-659
53 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach 14-405 Wilczęta Tel. 55/248-7529
54 Smaki Spółdzielnia Socjalna ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn Tel. 698 345 509

 

Aktywna Rodzina – Szczęśliwa Rodzina

Mieszkasz na terenie Olsztyna? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka pomocy... czytaj dalej

Silna rodzina

Ty i Twoja rodzina mieszkacie na terenie miasta Olsztyna? Otrzymujecie... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty