Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Dzięki funduszom unijnym Bank Żywności w Olsztynie od 2004 r. przekazuje potrzebującym mieszkańcom Warmii i Mazur pomoc żywnościową. Jest to możliwe dzięki współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami z regionu, które dystrybuują żywność.

Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

To nasz największy pod względem pozyskanej żywności program. Jest on dedykowany osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Beneficjentami POPŻ są przede wszystkim osoby mające niski dochód, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotne, bezdomne, przewlekle chore lub niepełnosprawne. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem lokalnych organizacji. W całym województwie jest ich 54.

Od 2015 r. program to nie tylko przekazywanie jedzenia, ale też warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z pomocy. Uczymy na nich, jak z podarowanych produktów przygotować smaczne i dobrze zbilansowane posiłki, jak uniknąć marnowania żywności i jak właściwie gospodarować finansami domowymi.

W ostatnich latach co roku przekazujemy około 2 milionów kilogramów żywności!!! Jak sobie wyobrazić tę liczbę? To 83 ciężarówki z naczepą (tzw. TIR-y) załadowane jedzeniem.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021  – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – październik 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
KASZA JĘCZMIENNA 2 0,5 1,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA 6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH: POBIERZ

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020  – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Olsztynie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI 4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU 3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE 2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY 2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA 3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 10 0,5 5,00
MLEKO UHT 7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4
PASZTET DROBIOWY 2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE 2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY 2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY 4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA 8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY 2 0,25 0,50
KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA 1 0,6 0,6
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH: POBIERZ

[1] w okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie załączników 5.1, 6.1, 7.1.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.48 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących w Podprogramie 2019: POBIERZ.

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO: TUTAJ.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8 i 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. Poniżej publikujemy informację o unieważnieniu, opublikowaną przez KOWR.

Informacja o unieważnieniu postępowania

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

W razie pytań prosimy o kontakt.

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Bank Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Współpracowaliśmy z 64 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 42 207 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

2196 ton żywności;

183 726 paczek żywnościowych;

75 535 posiłków;

 1. W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 297 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięły 2613 osób
 2. Rodzaje warsztatów:
 • edukacji finansowej – 10 spotkań dla 189 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych – 96 spotkań dla 686 uczestników
 • Kulinarnych – 115 spotkań dla 890 uczestników
 • Niemarnowania żywności – 53 spotkań dla 620 Uczestników
 • Innych działań aktywizujących – 23 spotkań dla 228 Uczestnikó

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Bank Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Współpracowaliśmy z 53 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 35 460 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 1816 ton żywności;
 • 191 651 paczek żywnościowych;
 • 71 474 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 258 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 3282 osoby
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 12 spotkań
 • Żywieniowe – 106 spotkań
 • Kulinarne – 102 spotkań
 • Niemarnowanie żywności – 38 spotkań

——————————————————————————————————————————-

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: sierpień 2018-czerwiec 2019

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,powidła śliwkowe 1,80 kg,
 1. Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 1. Cukier
 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 1. Tłuszcze
 • olej rzepakowy 4 l,
 1. Dania gotowe
 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn; tel. 89/535-87-25

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących w Podprogramie 2018:

 Lp. Data Tytuł warsztatu Godzina Nazwa Organizacji Miejsce warsztatu
1. 17.10.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
2. 23.10.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 11:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

3. 23.10.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

4. 6.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 MOPS Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

5. 7.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 MOPS Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

6. 13.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:30 Spółdzielnia Socjalna SMAKI

ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn

ul. Towarowa 18,

11-041 Olsztyn

7. 13.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:30 Spółdzielnia Socjalna SMAKI

ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn

ul. Towarowa 18,

11-041 Olsztyn

8. 16.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
9. 16.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
10. 19.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kajki 20

11-320 Jeziorany

DDP, ul. Kościuszki , Jeziorany
11. 19.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kajki 20

11-320 Jeziorany

DDP, ul. Kościuszki , Jeziorany
12. 20.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda Marcinkowo ŚdS
13. 20.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda Prejłowo Śds
14. 21.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 GOPS w Mrągowie, Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo GOPS w Mrągowie
15. 21.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 GOPS w Mrągowie, Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo GOPS w Mrągowie
16. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
17. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
18. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto MOPS, ul. Olsztyńska 3
19. 26.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto MOPS, u. Olsztyńska 3
20. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 17:00 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział warmińsko-Mazurski Filia w Olsztynie, ul. Gdyńska 2A
10-609 Olsztyn
ul. Gdyńska 2a, Olsztyn
21. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 18:00 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział warmińsko-Mazurski Filia w Olsztynie, ul. Gdyńska 2A
10-609 Olsztyn
ul. Gdyńska 2a, Olsztyn
22. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

23. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

24. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

Tuławki 10a,  11-001 Dywity
25. 27.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

Tuławki 10a,  11-001 Dywity
26. 29.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Szałstry świetlica , Szałstry 7
27. 30.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

28. 30.11.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

29. 4.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

Świetlica w Wilczętach
30. 4.12.2018 Kulinarne- Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

Świetlica w Wilczętach
31. 4.12.2018 Dietetyczne – Zdrowe żywienia od A do Z 9:30 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Witolda Pileckiego 6B/17

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
32. 4.12.2018 Dietetyczne – Zdrowy senior 11:00 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Witolda Pileckiego 6B/17

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
33. 6.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 12:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Świetlica w Szałstrach
34. 6.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 13:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Świetlica w Szałstrach
35. 6.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
36. 6.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
37. 10.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Świetlica w Szestnie
38. 10.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 13:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Świetlica w Szestnie
39. 10.12.2018 Dietetyczne – Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 14:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Świetlica w Szestnie
40. 10.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 14:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
41. 10.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 15:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
42. 11.12.2018 Dietetyczne – Zdrowe żywienia od A do Z 10:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto Mops w Dobrym Mieście
43. 11.12.2018 Dietetyczne – Prawidłowy sposób żywienia w chorobach układu krwionośnego 11:30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto Mops w Dobrym Mieście
44. 11.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14-407 Godkowo

Świetlica w Godkowie
45. 11.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14-407 Godkowo

Świetlica w Godkowie
46. 12.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   Płoskinia 27/1                                                      14-526 Płoskinia GOPS w Płoskini
47. 12.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   Płoskinia 27/1                                                      14-526 Płoskinia GOPS w Płoskini
48. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
49. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
50. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”

ul. Gen. J. Bema 16a

11-600 Węgorzewo

Dom Dziennego Pobytu w Węgorzewie
51. 13.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”

ul. Gen. J. Bema 16a

11-600 Węgorzewo

DDP w Węgorzewie
52. 13.12.2018 Dietetyczne – Zdrowy senior 10:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury
53. 13.12.2018 Dietetyczne – Żywienie w cukrzycy 11:30 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury
54. 14.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOPS w Płośnicy
55. 14.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOPS w Płośnicy
56. 17.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

OSP w Milejewie
57. 17.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

OSP w Milejewie
58. 18.12.2018 Dietetyczne – Żywienie w otyłości 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOPS w Sorkwitach
59. 18.12.2018 Dietetyczne – Zdrowe żywienia od A do Z 12:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
60. 18.12.2018 Dietetyczne – Żywienie w cukrzycy 13:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach
61. 19.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Wolności 23/11

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
62. 19.12.2018 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:30 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Wolności 23/11

13-200 Działdowo

MOPS w Działdowie
63. 14.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 Mops Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 26 MOPS w Lidzbarku Welskim
64. 14.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 11:00 Mops Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 26 MOPS w Lidzbarku Welskim
65. 15.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 GOPS, ul. Zajeziorna 58 GOPS w Rybnie
66. 15.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:00 GOPS, ul. Zajeziorna 58 GOPS w Rybnie
67. 17.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 10:00 Mops, ul. Wyspiańskiego 1 MOPS w Mrągowie
68. 22.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 10:00 GOPS Godkowo świetlica wiejska
69. 24.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
70. 24.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 11:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
71. 24.01.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 13:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
72. 24.01.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:00 Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” GOPS w Markusach
73. 29.01.2019 Dietetyczne- Żywienie w otyłości 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnych i Ich Rodzinom Samarytanie Stowarzyszenie Samarytanie, ul. Kościelna 14
74. 29.01.2019 Dietetyczne- Prawidłowy sposób żywienia w chorobach układu krążenia 12:30 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnych i Ich Rodzinom Samarytanie Stowarzyszenie Samarytanie, ul. Kościelna 14
75. 31.01.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:00 MGOPS w Pasłękuplac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk MGOPS w Pasłęku
76. 31.01.2019 Dietetyczne- Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 12:00 MGOPS w Pasłękuplac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk MGOPS w Pasłęku
77. 5.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
78. 5.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
79. 6.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 GOPS Iłowo Osada GOPS, ul. Staszica 1
80. 6.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:00 GOPS Iłowo Osada GOPS, ul. Staszica 1
81. 7.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 9:00 GOPS Biskupiec Pomorski Gops, ul. Rynek 1
82. 7.02.2019 Dietetyczne- Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 10:30 GOPS Biskupiec Pomorski Gops, ul. Rynek 1
83. 12.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 9:00 Chsch Lidzbark Warmiński Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A
84. 12.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 10:00 Chsch Lidzbark Warmiński Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A
85. 12.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 12:30 MOPS w Górowie Iławeckim Mops w Górowie Iławeckim, ul. Armii Krajowej 7
86. 14.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 GOPS Milejewo GOPS, ul. Elbląska 47
87. 14.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:30 GOPS Milejewo GOPS, ul. Elbląska 47
88. 19.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 10:00 GOPS w Płoskini Płoskinia 27/1
89. 19.02.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:30 GOPS w Płoskini Płoskinia 27/1
90. 21.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 9:00 MOPS w Bisztynku MOPS w Bisztynku, ul. Kościelna 39
91. 21.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MOPS w Bisztynku MOPS w Bisztynku, ul. Kościelna 39
92. 21.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 12:30 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu świetlica
93. 26.02.2019 Dietetyczne- Zbilansowana dieta- klucz do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 9:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
94. 26.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 9:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
95. 26.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
96. 26.02.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 OSP w Lelkowie GOPS Lelkowo 17
97. 28.02.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 Stowarzyszenie Kobieta na Plus w Rucianem Nida MGOPS, ul. Polna 1
98. 28.02.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 Stowarzyszenie Kobieta na Plus w Rucianem Nida MGOPS, ul. Polna 1
99. 5.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MOPS w Mrągowie MOPS, ul. Wyspiańskiego 1
100. 5.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MOPS w Mrągowie MOPS, ul. Wyspiańskiego 1
101. 7.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MOPS w Lidzbarku MOPS, ul. Jeleńska 26
102. 7.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MOPS w Lidzbarku MOPS, ul. Jeleńska 26
103. 12.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MGOPS w Kisielicach ul. Polna 1, Kisielice
104. 12.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MGOPS w Kisielicach ul. Polna 1, Kisielice
105. 12.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 13:00 MGOPS w Kisielicach ul. Polna 1, Kisielice
106. 14.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 9:30 MOPS w Jezioranach, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany ul. Kościuszki 3, Jeziorany
107. 14.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 MOPS w Jezioranach, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany ul. Kościuszki 3, Jeziorany
108. 19.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1A, Sępopol
109. 19.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1A, Sępopol
110. 19.03.2019 Zdrowe żywienie od A do Z 13:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1A, Sępopol
111. 21.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity 10:00 Stowarzyszenie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse OSP Korsze
112. 21.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 Stowarzyszenie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse OSP Korsze
113. 21.03.2019 Dietetyczne 13:00 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, Sławosze OSP Korsze
114. 26.03.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 GOPS Iłowo Osada, 13-240 Iłowo Osada ul. Staszica 1, Iłowo-Osada
115. 26.03.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 11:30 GOPS Iłowo Osada, 13-240 Iłowo Osada ul. Staszica 1, Iłowo-Osada
116. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

świetlica w Wilczętach
117. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wilczęta 84

14-405 Wilczęta

świetlica w Wilczętach
118. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 14-407 Godkowo Świetlica wiejska przy ośrodku zdrowia
119. 28.03.2019 Kulinarne – Śniadania kuchni francuskiej 13:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 14-407 Godkowo Świetlica wiejska przy ośrodku zdrowia
120. 2.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 GOPS w Mrągowie, Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo Kosewo
121. 3.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
122. 3.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
123. 4.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom SAMARYTANIE Orneta, ul. Kościelna 14
124. 4.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom SAMARYTANIE Orneta, ul. Kościelna 14
125. 4.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

126. 4.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

127. 5.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 GOPS Rybno, ul. Zajeziorna 58 Świetlica przy GOPS
128. 5.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 GOPS Rybno, ul. Zajeziorna 58 Świetlica przy GOPS
129. 9.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica przy OSP
130. 9.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica przy OSP
131. 9.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
132. 9.04.2019 Dietetyczne 11:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
133. 9.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
134. 9.04.2019 Żywieniowe nt. niemarnowania 13:30 Żuławskie Stowarzyszenie  na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” świetlica przy GOPS w Markusach
135. 11.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, ul. Sienkiewicza 2
136. 11.04.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, ul. Sienkiewicza 2
137. 11.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 10:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, Sienkiewicza 2
138. 11.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 MGOPS w Pieniężnie MGOPS, Sienkiewicza 2
139. 12.04.2019 Kulinarne- Ryby 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOK w Płośnicy
140. 12.04.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

GOK w Płośnicy
141. 16.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:30 GOPS Biskupiec Pomorski GOK w Biskupcu
142. 16.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 GOPS Biskupiec Pomorski GOK w Biskupcu
143. 16.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 9:30 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku ul. Pionierska 13
144. 16.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 12:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach GOK, ul. Sportowa 4
145. 18.04.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 11:00 MOPS w Dobrym Mieście MOPS, ul. Olsztyńska 3
146. 18.04.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 MOPS w Dobrym Mieście MOPS, ul. Olsztyńska 3
147. 18.04.2019 Jak nie marnować żywności 13:00 MOPS w Dobrym Mieście MOPS, ul. Olsztyńska 3
148. 25.04.2019 Jak nie marnować żywności 10:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
149. 25.04.2019 Dietetyczne 11:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
150. 25.04.2019 Jak nie marnować żywności 12:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
151. 25.04.2019 Dietetyczne 13:00 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej w Iławie CAL,Wiejska 2d
152. 29.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
153. 29.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
154. 29.04.2019 Dietetyczne 9:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
155. 29.04.2019 Dietetyczne 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” Rzemieślnicza 1
156. 30.04.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 8:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
157. 30.04.2019 Dietetyczne 9:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
158. 30.04.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
159. 30.04.2019 Dietetyczne 11:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
160. 30.04.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
161. 30.04.2019 Dietetyczne 13:00 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Wielbark, świetlica
162. 30.04.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Stowarzyszenie Arkadia w Ornecie MGOPS w Ornecie
163. 30.04.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 Stowarzyszenie Arkadia w Ornecie MGOPS w Ornecie
164. 7.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie Śds w Marcinkowie
165. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie Śds w Marcinkowie
166. 7.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 10:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie ŚdS w Prejłowie
167. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie ŚdS w Prejłowie
168. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 9:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
169. 7.05.2019 Dietetyczne 10:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
170. 7.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
171. 7.05.2019 Dietetyczne 12:00 MOPS w Lubawie MOPS, Rzepnikowskiego 9A
172. 9.05.2019 Dietetyczne 9:30 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
173. 9.05.2019 Dietetyczne 10:30 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
174. 9.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:30 OSP w Ołowniku Świetlica wiejska, Ołownik
175. 9.05.2019 Dietetyczne 13:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
176. 9.05.2019 Dietetyczne 14:00 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

GOPS w Baniach Mazurskich
177. 9.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 14:45 Stowarzyszenie SAP-SUR, Surminy 9, 19-520 Banie Mazurskie GOPS w Baniach Mazurskich
178. 14.05.2019 Dietetyczne 9:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
179. 14.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
180. 14.05.2019 Dietetyczne 11:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
181. 14.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:30 MGOPS w Pasłęku plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk
182. 14.05.2019 Dietetyczne 14:00 Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Różyce w Rejsytach Świetlica w Rejsytach
183. 14.05.2019 Dietetyczne 15:00 Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Różyce w Rejsytach Świetlica w Rejsytach
184. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
185. 16.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 11:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
186. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
187. 16.05.2019 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 13:30 Spóldzielnia Socjalna SMAKI Dubeninki, OSP
188.

189.

16.05.2019 Kulinarne- Ryby,

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach GOK, ul. Sportowa 4
190.

191.

16.05.2019 Kulinarne- Ryby Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach GOK, ul. Sportowa 4
192. 16.05.2019 Dietetyczne 9:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
193. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 10:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
194. 16.05.2019 Dietetyczne 11:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
195. 16.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 12:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
196. 16.05.2019 Dietetyczne 13:00 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
197. 17.05.2019 Kulinarne- Ryby 8:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
198. 17.05.2019 Dietetyczne 9:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
199. 17.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
200. 17.05.2019 Dietetyczne 11:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

GOK w Sorkwitach
201. 17.05.2019

17.05.2019

Kulinarne

Dietetyczne

10:00 Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A ul. Wyszyńskiego 18A
202. ul. Wyszyńskiego 18A
203. 17.05.2019 Kulinarne

Dietetyczne

12:00 Chsch w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 18A ul. Wyszyńskiego 18A
204. 17.05.2019 ul. Wyszyńskiego 18A
205. 21.05.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 8:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
206. 21.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności- Jak nie marnować 9:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
207. 21.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności- Jak nie marnować 10:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
208. 21.05.2019 Dietetyczne- Zdrowe żywienie od A do Z 11:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
209. 21.05.2019 Dietetyczne- Cały ten cukier 12:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
210. 21.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 13:00 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn
211. 21.05.2019 Kulinarne- Ryby 8:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1a
212. 21.05.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1a
213. 22.05.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 CIS Giżycko ul. Pionierska 13
214. 22.05.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 CIS Giżycko ul. Pionierska 13
215. 23.05.2019 Kulinarne 9:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
216. 23.05.2019 Dietetyczne 9:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
217. 23.05.2019 Kulinarne 11:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
218. 23.05.2019 Dietetyczne 11:00 GOPS Iłowo Osada ul. Staszica 1
219. 23.05.2019 Dietetyczne 10:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7,11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
220. 23.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 11:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
221. 23.05.2019 Budżet domowy 12:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
222. 23.05.2019 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 13:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

świetlica Szałstry
223. 23.05.2019 Dietetyczne 14:00 Stowarzyszenie „Szałstry” świetlica Szałstry
224. 24.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Mrągowo GOPS Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo
225. 24.05.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 Mrągowo GOPS Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo
226. 27.05.2019 Jak nie marnować 10:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
227. 27.05.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 11:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
228. 27.05.2019 Jak nie marnować 12:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
229. 27.05.2019 Dietetyczne- Fakty i mity żywieniowe 13:00 GOPS w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

ul. Spółdzielcza 4, Dywity
230. 27.05.2019 Kulinarne- Ryby 9:00 Lubawa MOPS Rzepnikowskiego 9A
231. 27.05.2019 Kulinarne- Ryby 11:00 Lubawa MOPS Rzepnikowskiego 9A
232. 28.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 OSP Ołownik Świetlica wiejska w Ołowniku
233. 30.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 MOPS w Bisztynku MOPS, ul. Kościelna 39
234. 30.05.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 MOPS w Bisztynku MOPS, ul. Kościelna 39
235. 30.05.2019 Dietetyczne 10:00 MOPS w Górowie Iławeckim ul. Armii Krajowej 7
236. 30.05.2019 Jak nie marnować żywności 11:30 MOPS w Górowie Iławeckim ul. Armii Krajowej 7
237. 31.05.2019 Kulinarne- Ryby 10:00 Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” Świetlica w Reszlu
238. 31.05.2019 Kulinarne- Ryby 12:00 Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” Świetlica w Reszlu
239. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 10:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
240. 4.06.2019 Edukacja ekonomiczne 11:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
241. 4.06.2019 Jak nie marnować 12:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
242. 4.06.2019 Edukacja ekonomiczne 13:00 Stowarzyszenie Arkadia Sala w MGOPS
243. 4.06.2019 Dietetyczne 9:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
244. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 10:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
245. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 11:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
246. 4.06.2019 Dietetyczne 12:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
247. 4.06.2019 Jak nie marnować żywności 13:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
248. 4.06.2019 Dietetyczne 14:00 Spółdzielnia SMAKI świetlica, Nowe Miasto Lubawskie
249. 11.06.2019 Edukacja ekonomiczna 10:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica OSP
250. 11.06.2019 Edukacja ekonomiczna 11:00 MGOPS w Kisielicach Świetlica OSP
251. 13.06.2019 Edukacja ekonomiczna 10:00 GOPS w Pieckach ul. Zwycięstwa 35
252. 13.06.2019 Edukacja ekonomiczna 11:00 GOPS w Pieckach ul. Zwycięstwa 35
253. 13.06.2019 Edukacja ekonomiczna 12:30 Stowarzyszenie Kobieta Na Plus MGOPS Ruciane Nida, ul. Polna 1
254. 13.06.2019 Dietetyczne 10:00 OSP w Miłakowie Boguchwały, świetlica
255. 13.06.2019 Dietetyczne 11:00 OSP w Miłakowie Książnik, świetlica
256. 13.06.2019 Dietetyczne 12:00 OSP w Miłakowie Miłakowski Dom Kultury, ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
257. 21.06.2019 Jak nie marnować żywności 9:00 Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 12-100 Szczytno
258. 21.06.2019 Jak nie marnować żywności 10:30 Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 12-100 Szczytno

ZAŁĄCZNIKI

Wytyczne podprogram 2018 
Zmiana Wytycznych Podprogram 2018
Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5_2
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6_2
Załącznik nr 7
Załącznik nr 7_2
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 9a
Załącznik nr 9_1
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13_2

PODPROGRAM 2017 – EFEKTY

 1. Bank Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Współpracowaliśmy z 54 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 38 563 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 •  2 021,91798  ton żywności
 • 213 956 paczek żywnościowych
 • 160 146 posiłków
 1. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. Przeprowadziliśmy łącznie 253 warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 3 055 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 47 spotkań dla 595 uczestników
 • Żywieniowe – 104 spotkania dla 1 214 uczestników
 • Kulinarne – 100 spotkań dla 1 228 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 2 spotkania dla 18 uczestników

——————————————————————————————————————

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzieności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwnaych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykulów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 23.03.2017-15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017-czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie prekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

1. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikującyh się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowanem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech atykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śiwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szyna wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • miód wielokwiatowy 0,4 l,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłej, podwieczorek, kolacja). Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykulów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn; tel. 89/535-87-25

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywnościna rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecznoścki lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

ZAŁĄCZNIKI:

PODPROGRAM 2016 – EFEKTY:

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, ktory był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jakL makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 2. Współpracowaliśmy z 53 Organizacjami Partenrskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 36643 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym.
 • 1247,08645 ton żywności;
 • 190547 paczek żywnościowych;
 • 59360 posiłków.
 1.  W ramach Podprogramu 2016 zrealizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 265 warsztatów edukacyjnych, w których udzial wzięło 3066 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

 • ekonomiczne – 63 spotkania dla 759 uczestników;
 • żywieniowe – 104 spotkania dla 1273 uczestników;
 • kulinarne – 98 spotkań dla 1034 uczestników.

Lista Organizacji współpracujących (OPL): TUTAJ

Aktualizacja: lipiec 2022 roku.

Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

EIT Food Job Skills Studio

Głównym celem projektu jest organizacja kursów kulinarnych dla... czytaj dalej

Eat green, behave clean and build the dream

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty