Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Dzięki funduszom unijnym Bank Żywności w Olsztynie od 2004 r. przekazuje potrzebującym mieszkańcom Warmii i Mazur pomoc żywnościową. Jest to możliwe dzięki współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami z regionu, które dystrybuują żywność.

Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

To nasz największy pod względem pozyskanej żywności program. Jest on dedykowany osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Beneficjentami POPŻ są przede wszystkim osoby mające niski dochód, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotne, bezdomne, przewlekle chore lub niepełnosprawne. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem lokalnych organizacji. W całym województwie jest ich 54.

Od 2015 r. program to nie tylko przekazywanie jedzenia, ale też warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z pomocy. Uczymy na nich, jak z podarowanych produktów przygotować smaczne i dobrze zbilansowane posiłki, jak uniknąć marnowania żywności i jak właściwie gospodarować finansami domowymi.

W ostatnich latach co roku przekazujemy około 2 milionów kilogramów żywności!!! Jak sobie wyobrazić tę liczbę? To 83 ciężarówki z naczepą (tzw. TIR-y) załadowane jedzeniem.

Program w liczbach:

PEAD – 2004-2013

2008 r. – 2,9 mln kg żywności, 84 tys. beneficjentów

2009 r. – 4,7 mln kg żywności, 83,5 tys. beneficjentów

2010 r. – 4,9 mln kg żywności, 82,4 tys. beneficjentów

2011 r. – 5 mln kg żywności, 81 tys. beneficjentów

2012 r. – 3,7 mln kg żywności, 75 tys. beneficjentów

2013 r. – 3,1 mln kg żywności, 76 tys. beneficjentów

FEAD 2014-2020

2014 r. – 3,2 mln kg żywności, 56 tys. beneficjentów

2015 r. – 1,5 mln kg żywności, 300 warsztatów żywieniowych

2016 r. – 1,8 mln kg żywności, 39 tys. beneficjentów, 265 warsztatów

2017 r. – 1,9 mln kg żywności, 39 tys. beneficjentów, 268 warsztatów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (OPL) zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • wzmacnianie samodzieności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą korzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności (Organizacja Partnerska Regionalna – OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwnaych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykulów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 23.03.2017-15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017-czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWLNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie prekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, (tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

1. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikującyh się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do Wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowanem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 6 do Wytycznych).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech atykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śiwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szyna wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • miód wielokwiatowy 0,4 l,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłej, podwieczorek, kolacja). Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykulów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Olsztynie, ul. Boh. Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn; tel. 89/535-87-25

następnie do

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

albo do Instytucji Zarządzającej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywnościna rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecznoścki lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane teleadresowe Organizacji współpracujących (OPL):

Aktualizacja na 31.03.2018 r.

 Lp.  Organizacja  Adres  Kontakt
1 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT,Schronisko Mar-Kot Sławosze 2 11-410 Barciany Tel. 89/333-08-00
2 Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Surminy i Sapałówka „Sap-Sur” Surminy 9a, 19-520 Banie Mazurskie Tel.87/615-73-16
3 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka” ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec Tel. 89/715-25-13
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Kościelna 39,1 1-230 Bisztynek Tel.89/718-81-46
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec Pomorski Tel. 56/474-59-82
6 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo Tel. 55/620-81-07
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto Tel. 89/616-12-70
8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach Tuławki 10 A, 11-001 Dywity Tel. 89/513-22-24
9 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc ul. Witolda Pileckiego 6B/17, 13-200 Działdowo Tel. 23/697-09-88
10 Centrum Integracji Spolecznej w Giżycku ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko Tel.509-55-062
11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  14-407 Godkowo Tel. 55/249-72-38
12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Czerwonej 7, 11-220 Górowo Iławeckie Tel. 89/761-10-19
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Kościuszki 11,11-220 Górowo Iławieckie Tel.89/761-11-33
14 Stowarzyszenie Na Recz Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6 A, 14-200 Iława Tel. 89/648-41-24
15 Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie ul.Staszica 1, 13-240Iłowo-Osada Tel.89/654-11-99
16 Stowarzyszenie Miłośników Lasu,Łowiectwa i Czynnego Wypoczynku Jankowo 3, 14-411 Rychliki Tel.697-100-414
17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany Tel. 89/718-11-33
18 Stowarzyszenie”SZAŁSTRY” Szałstry 7, 11-042 Jonkowo Tel. 089/ 512-92-10
19 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice Tel. 55/27641
20 Ochotnicza Straż Pożarna 14-521 Lelkowo Tel. 55/244-81-84
21 Chrześcijańska Służba Charytatywna Lidzbark Warmiński ul.Wyszyńskiego 18a, 11-100 Lidzbark Warmiński Tel.515-328-449
22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark Welski Tel. Tel.23/696-15-06
23 Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ul.Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa Tel.89/645-28-55
24 Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Prątnica 54a,14-260 Lubawa Tel. 89/646-54-34
25 Żuławskie Stowarzyszenie Na Recz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” Markusy 81, 82-325 Markusy Tel. 55/239-43-96
26 Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno Tel. 89/647-44-44, 89/647-45-15
27 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul.Kajki 128, 11-730 Mikołajki Tel.87/421-50-38
28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo Tel.55/231-12-93
29 Ochotnicza Straż Pożarna ul.Olsztyska 16a, 14-310 Miłakowo Tel. 89/757-83-43
30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki Tel. 87/428-18-01
31 Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo Tel. 89/741-34-42
32 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 5a/12 11-700 Mrągowo Tel. 89/741-33-07
33 ChrześcijańskaSłużba Charytatywna ul.Gdyńska 2a, 10-609 Olsztyn Tel.501-372-751
34 Stowarzyszenie Na Recz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ul. Ostródzka 4C, 11-015 Olsztynek Tel.505-754-203
35 Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku 11-606 Budry Tel. 87/427-80-19
36 Stowarzyszenie „ARKADIA” Dąbrówka 7A/1, 11-130 Orneta Tel.55/242-16-27
37 Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom SAMARYTANIE ul. Kościelna 14, 11-130 Orneta Tel.511-901-490
38 Stowarzyszenie „CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA” ul. Piłsudskiego 11 A, 14-400 Pasłęk Tel. 55/248-10-91
39 Ochotnicza Straż Pożarna ul. Zwycięstwa 35, 11-710 Piecki Tel. 89/741-38-90
40 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno Tel. 55/243-63-63
41 Gminny Osrodek Pomocy Społecznej Płoskinia 27/1, 14-526 Płoskinia Tel.55/620-86-25
42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 5, 13-206 Płośnica Tel. 23/696-80-36
43 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Purda 96B, 11-030 Purda Tel. 89/519-50-56
44 Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Różyce Rejsyty 1, 14-411 Rychliki Tel.888-025-186
45 Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” ul. Krasickiego 1, 11-440 Reszel Tel. 089/751-77-07
46 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom Rucewo im. Zenona Noconia Rucewo 7, 14-230 Zalewo Tel. 89/781-950-913
47 Stowarzyszenie „Kobieta na Plus” ul. Kolejowa 5/3, 12-220 Ruciane Nida Tel.87/423-16-40
48 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Zajeziorna 58, 13-220 Rybno Tel. 23/696-63-39
49 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych ul.Lipowa 1a, 11-210 Sępopol Tel.89/761-31-49
50 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztynska 16 A, 11-731 Sorkwity Tel. 89/742-85-38 do 40
51 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse Warnikajmy 11/1, 11-430 Korsze Tel. 697-435-199
52 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” ul.Gen.J.Bema16a, 11-600 Węgorzewo Tel.500-054-659
53 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach 14-405 Wilczęta Tel. 55/248-7529
54 Smaki Spółdzielnia Socjalna ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn Tel. 698 345 509

 

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących w 2017 roku:

 Lp. Data Tytuł warsztatu Godzina Nazwa Organizacji Miejsce warsztatu
1. 30.08.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:00 OSP w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35,

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35/2

2. 30.08.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:30 OSP w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35,

11-710 Piecki

Nawiady 31, świetlica
3. 04.09.2017 Dietetyczne – Jedz z głową 11:00 MOPS Górowo-Iławeckie ul. Armii Krajowej 7, 11-220 Górowo Iławieckie OSP, ul. Olsztyńska 1
4. 04.09.2017 Dietetyczne – Żywienie dzieci 12:00 MOPS Górowo-Iławeckie ul. Armii Krajowej 7, 11-220 Górowo Iławieckie OSP, ul. Olsztyńska 1
5.  08.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:30 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
6. 08.09.2017 Dietetyczne – Żywienie dzieci 10:30 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
7. 08.09.2017 Dietetyczne – Żywienie dzieci 11:30 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16a, 14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury ul. o. Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo
8.

 

 

14.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 M-GOPS Pieniężno

ul Sienkiewicza 2, Pieniężno

ul Sienkiewicza 2 Pieniężno
9.

 

 

14.09.2017 Dietetyczne – Żywienie dzieci 11:00 M-GOPS Pieniężno

ul Sienkiewicza 2, Pieniężno

ul Sienkiewicza 2 Pieniężno
10.

 

14.09.2017 Dietetyczne – Żywienie dzieci 12:00 M-GOPS Pieniężno

ul Sienkiewicza 2 Pieniężno

ul Sienkiewicza 2 Pieniężno
11.

 

 

15.09.2017 Dietetyczne- Dieta seniora 10:00 MOPS Dobre Miasto

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

12.

 

 

15.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 MOPS Dobre Miasto

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

13.

 

 

15.09.2017 Dieta seniora 11:00 MOPS Dobre Miasto

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

14.

 

 

15.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 MOPS Dobre Miasto

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

ul. Olsztyńska 1,

MOPS 2 piętro

15. 18.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:30 GOPS Godkowo,

11-407 Godkowo 14/10

Świetlica wiejska w Godkowie
16. 18.09.2017 Dietetyczne – Żywienie dzieci 11:00 GOPS Godkowo,

11-407 Godkowo 14/10

Świetlica wiejska w Godkowie
17. 18.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 GOPS Godkowo,

11-407 Godkowo 14/10

Świetlica wiejska w Godkowie
18. 20.09.2017 Dietetyczne- Żywienie dzieci 11:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych, ul. Lipowa 1a, 11-210 Sępopol ul. Lipowa 1a, 11-210 Sępopol
19. 20.09.2017 Dietetyczne -Żywienie dzieci 12:00 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych, ul.Lipowa1a, 11-210 Sępopol ul. Lipowa 1a, 11-210 Sępopol
20. 21.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 16:00 MOPS Dobre Miasto

ul. Olsztyńska 1

MOPS Dobre Miasto

ul Olsztyńska 1

21. 22.09.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 16:00 Orneta Samarytanie ul. Kościelna 14 Orneta Samarytanie ul. Kościelna 14
22. 09.10.2017 Dietetyczne – Jedz z głową 10:00 MOPS Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

23. 09.10.2017 Dietetyczne – Jedz z głową 11:00 MOPS Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

24. 09.10.2017 Dietetyczne – Jedz z głową 12:00 MOPS Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

25. 13.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:30 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych, ul.Lipowa1a, 11-210 Sępopol ul.Lipowa1a, 11-210 Sępopol
26. 13.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:30 Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Bezrobotnych, ul.Lipowa1a, 11-210 Sępopol ul.Lipowa1a, 11-210 Sępopol
27. 16.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 MOPS Lidzbark Welski

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark

28. 16.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:00 MOPS Lidzbark Welski

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark

29. 16.10.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 GOPS Biskupiec Pom.

ul. Rynek 1, 11-340 Biskupiec Pomorski

GOK ul. Rynek 4
30. 16.10.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 GOPS Biskupiec Pom.

ul. Rynek 1, 11-340 Biskupiec Pomorski

GOK ul. Rynek 4
31. 19.10.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 Stow. Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

ul. Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

ul. Plac Grunwaldzki 8
32. 19.10.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 Stow. Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

ul. Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

ul. Plac Grunwaldzki 8
33. 20.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 11:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 18

Gminne Centrum Reagowania, ul. Polna 1
34. 20.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 18

Gminne Centrum Reagowania, ul. Polna 1
35. 26.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 GOPS Wilczęta

14-405 Wilczęta

Wilczęta świetlica wiejska
36. 26.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:30 GOPS Wilczęta

14-405 Wilczęta

Wilczęta świetlica wiejska
37. 27.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 GOPS Mrągowo ,

ul. Wojska Polskiego 5a

ul. Wojska Polskiego 5a
38. 27.10.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 13:00 GOPS Mrągowo ,

ul. Wojska Polskiego 5a

ul. Wojska Polskiego 5a
39. 30.10.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

ul. O. Włodyki 20- Miłakowski Dom Kultury
40. 30.10.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 OSP w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

ul. O. Włodyki 20- Miłakowski Dom Kultury
41. 09.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 MOPS Bisztynek

ul. Kościelna 39,

11-230 Bisztynek

Bisztynek ul. Krasickiego 3
42. 09.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:00 MOPS Bisztynek

ul. Kościelna 39,

11-230 Bisztynek

Bisztynek ul. Krasickiego 3
43. 13.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 16:30 Chrześcijańska Służba Charytatywna filia Olsztyn, ul. Gdyńska 2A, 10-609 Olsztyn ul. Gdyńska 2a, Olsztyn
44. 17.11.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:00 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Wolności 23/11

13-200 Działdowo

ul. Władysława Jagiełły 30
45. 17.11.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 Działdowskie Stowarzyszenie Otwartych Serc

ul. Wolności 23/11

13-200 Działdowo

Ul. Władysława Jagiełły 30
46. 17.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 MOPS Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 3,

11-040 Dobre Miasto

Olsztyńska 3,

11-040 Dobre Miasto

47. 17.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:30 MOPS Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 3,

11-040 Dobre Miasto

ul. Olsztyńska 3,

11-040 Dobre Miasto

48. 22.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS Piecki, ul. 1 Maja 6
49. 22.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 13:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35*1

11-710 Piecki

Nawiady, świetlica
50. 27.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 MOPS Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

51. 27.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:00 MOPS Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

52. 27.11.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:00 MOPS Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

53. 27.11.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:30 MOPS Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

54. 28.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Szałstry świetlica , Szałstry 7
55. 28.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:30 Stowarzyszenie „Szałstry”

Szałstry 7

11-042 Jonkowo

Szałstry świetlica , Szałstry 7
56. 28.11.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

57. 28.11.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

58. 29.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 10:00 M-GOPS Kisielice, ul. Sienkiewicza 18,

14-220 Kisielice

Kisielice, ul. Polna 1
59. 29.11.2017 Kulinarne – Jesienne smaki 12:30 M-GOPS Kisielice, ul. Sienkiewicza 18,

14-220 Kisielice

Kisielice, ul. Polna 1
60. 01.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, zimowe smaki 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

OSP Brąswałd 8A
61. 01.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, zimowe smaki 12:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

OSP Brąswałd 8A
62. 01.12.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

OSP Brąswałd 8A
63. 01.12.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach

Tuławki 10a,  11-001 Dywity

OSP Brąswałd 8A
64. 04.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, zimowe smaki 09:00 GOPS Milejewo,

ul. Elbląska 47,

82-316 Milejewo

OSP Milejewo, Elbląska 24
65. 04.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, zimowe smaki 11:30 GOPS Milejewo,

ul. Elbląska 47,

82-316 Milejewo

OSP Milejewo, Elbląska 24
66. 05.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, zimowe smaki 10:00 GOPS Płoskinia,

Płoskinia 27/1,

14-526 Płoskinia

Płoskinia 27/1,

14-526 Płoskinia

67. 05.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, zimowe smaki 12:30 GOPS Płoskinia,

Płoskinia 27/1,

14-526 Płoskinia

Płoskinia 27/1,

14-526 Płoskinia

68. 07.12.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 MOPS Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 26,

13-230 Lidzbark Welski

ul. Jeleńska 26,

13-230 Lidzbark Welski

69. 07.12.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 MOPS Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 26,

13-230 Lidzbark Welski

ul. Jeleńska 26,

13-230 Lidzbark Welski

70. 07.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, Zimowe smaki 10:00 MOPS Mrągowo, ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

71. 07.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, Zimowe smaki 12:00 MOPS Mrągowo, ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

ul. Wyspiańskiego 1,

11-700 Mrągowo

72. 08.12.2017 Kulinarne – Jesienne smaki, Zimowe smaki 10:00 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

73. 08.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

74. 08.12.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:00 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

75. 08.12.2017 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

76. 11.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

77. 11.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 12:30 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”

Ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4

11-300 Biskupiec

78. 12.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 11:00 Stow. Miłośników Lasu, Łowiectwa i Czynnego Wypoczynku

Jankowo 3

14-411 Rychliki

Święty Gaj, Dom Pielgrzyma
79. 12.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 13:00 Stow. Miłośników Lasu, Łowiectwa i Czynnego Wypoczynku

Jankowo 3

14-411 Rychliki

Święty Gaj, Dom Pielgrzyma
80. 13.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

81. 13.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych  MARKOT w Marwałdzie, Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

82. 14.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 GOPS Purda,

Purda 12A

11-030 Purda

OSP Purda, Purda 12B
83. 14.12.2017 Kulinarne – Zimowe smaki 13:00 GOPS Purda,

Purda 12A

11-030 Purda

OSP Purda, Purda 12B

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących w 2018 r.:

 Lp. Data Tytuł warsztatu Godzina Nazwa Organizacji Miejsce warsztatu
1. 12.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
2. 12.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stowarzyszenie Pomocni Ludziom – Rucewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

Rucewo 7, 14-230 Zalewo
3. 12.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 GOPS Górowo Iławeckie,

ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie

Urząd Gminy, ul. Tadeusza Kościuszki 11
4. 12.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 GOPS Górowo Iławeckie,

ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie

Urząd Gminy, ul. Tadeusza Kościuszki 11
5. 15.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal”

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

6. 15.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal”

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

7. 16.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 MOPS Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

8. 16.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 MOPS Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

ul. Armii Czerwonej 7,

11-220 Górowo Iławeckie

9. 18.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

u. Sportowa 4

11-513 Miłki

Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1b
10. 18.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

u. Sportowa 4

11-513 Miłki

Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1b
11. 19.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:30 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku

ul. Suwalska 21

11-500 Giżycko

ul. Pionierska 13
12. 19.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:30 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku

ul. Suwalska 21

11-500 Giżycko

ul. Pionierska 13
13. 22.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stow. Na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6A

14-200 Iława

MOPSIK Świetlica

ul. Obr. Westerplatte 5

14. 22.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stow. Na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6A

14-200 Iława

MOPSIK Świetlica

ul. Obr. Westerplatte 5

15. 23.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”, ul. Niepodległości 4,

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4,

11-300 Biskupiec

16. 23.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Barka”, ul. Niepodległości 4,

11-300 Biskupiec

ul. Niepodległości 4,

11-300 Biskupiec

17. 24.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 14:00 MOPS Lidzbark

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark Welski

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark Welski

18. 24.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 15:30 MOPS Lidzbark

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark Welski

ul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark Welski

19. 25.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 GOPS Biskupiec Pom.

ul. Rynek 1

13-340 Biskupiec

GOK, ul. Rynek 4
20. 25.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 GOPS Biskupiec Pom.

ul. Rynek 1

13-340 Biskupiec

GOK, ul. Rynek 4
21. 26.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stow. Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”

UL. Gen. J. Bema 16A

11-600 Węgorzewo

UL. Gen. J. Bema 16A

11-600 Węgorzewo

22. 26.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stow. Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”

UL. Gen. J. Bema 16A

11-600 Węgorzewo

UL. Gen. J. Bema 16A

11-600 Węgorzewo

23. 29.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 Stow. Na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6A

14-200 Iława

MOPSIK Świetlica

ul. Obr. Westerplatte 5

24. 29.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 Stow. Na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6A

14-200 Iława

MOPSIK Świetlica

ul. Obr. Westerplatte 5

25. 29.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 GOPS Godkowo, 14-407 Godkowo Godkowo, świetlica
26. 29.01.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 GOPS Godkowo, 14-407 Godkowo Godkowo, świetlica
27. 31.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 Stow. Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

ul. Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

MGOPS, Plac Grunwaldzki 8
28. 31.01.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 Stow. „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

ul. Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

MGOPS, Plac Grunwaldzki 8
29. 01.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 17:00 ChSCh w Olsztynie

ul. Gdyńska 2A

10-609 Olsztyn

ul. Gdyńska 2A

10-609 Olsztyn

30. 05.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Żuławskie Stow. Na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw”

Markusy 81

82-325 Markusy

GOPS w Markusach, Markusy 81
29. 05.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Żuławskie Stow. Na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw”

Markusy 81

82-325 Markusy

GOPS w Markusach, Markusy 81
30. 08.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 13:00 Chsch Lidzbark Warmiński ul. Wyszyńskiego 18A Chsch Lidzbark Warmiński ul. Wyszyńskiego 18A
31. 08.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 14:00 Chsch Lidzbark Warmiński ul. Wyszyńskiego 18A Chsch Lidzbark Warmiński ul. Wyszyńskiego 18A
32. 15.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Spółdzielnia Socjalna SMAKI

ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn

Schronisko Olsztyn, ul. Towarowa 18
33. 15.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Spółdzielnia Socjalna SMAKI

ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn

Schronisko Olsztyn, ul. Towarowa 18
34. 15.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 GOPS Iłowo-Osada,

ul. Staszica 1

13-240 Iłowo-Osada

ul. Staszica 1

13-240 Iłowo-Osada

35. 15.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 GOPS Iłowo-Osada,

ul. Staszica 1

13-240 Iłowo-Osada

ul. Staszica 1

13-240 Iłowo-Osada

36. 16.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:30 Stow. SAP-SUR

Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

Surminy świetlica
37. 16.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stow. SAP-SUR

Surminy 9

19-520 Banie Mazurskie

Surminy świetlica
38. 16.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:30 OSP w Miłakowie

Ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

MDK, ul. O Włodyki 20
39. 16.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:30 OSP w Miłakowie

Ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

MDK, ul. O Włodyki 20
40. 19.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 CHSCH Lidzbark Warm.

ul. Wyszyńskiego 18A

11-100 Lidzbark Warm.

ul. Wyszyńskiego 18A
41. 19.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 CHSCH Lidzbark Warm.

ul. Wyszyńskiego 18A

11-100 Lidzbark Warm.

ul. Wyszyńskiego 18A
42. 19.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku

ul. Suwalska 21

11-500 Giżycko

ul. Pionierska 13
43. 19.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku

ul. Suwalska 21

11-500 Giżycko

ul. Pionierska 13
44. 21.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 09:00 GOPS Mrągowo

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Marcinkowo 27
45. 21.02.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 GOPS Mrągowo

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

Szestno 18
46. 22.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse, Warnikajmy 11/1
+ Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT Dom Rodzinny Arklity 3
ul. Wojska Polskiego 39 Korsze
47. 22.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse, Warnikajmy 11/1 ul. Wojska Polskiego 39 Korsze
48. 23.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 GOPS Biskupiec Pom.

ul. Rynek 1

13-340 Biskupiec

GOK, ul. Rynek 4
49. 23.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 GOPS Biskupiec Pom.

ul. Rynek 1

13-340 Biskupiec

GOK, ul. Rynek 4
50. 26.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 OSP w Ołowniku

11-606 Budry

OSP w Ołowniku , Ołownik 57
51. 26.02.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 OSP w Ołowniku

11-606 Budry

OSP w Ołowniku, Ołownik 57
52. 08.03.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:30 GOPS Górowo Iławeckie ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Ił.

ul. Kościuszki 11
53. 09.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 11:00 OSP w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35/1

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35/2

54. 09.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 12:00 OSP w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35/1

11-710 Piecki

GOPS w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35/2

55. 09.03.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 Stow. „Pomocna Dłoń”

ul. Krasickiego 1

11-440 Reszel

Świetlica Środowiskowa ul. Krasickiego 11
56. 09.03.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 Stow. „Pomocna Dłoń”

ul. Krasickiego 1

11-440 Reszel

Świetlica Środowiskowa ul. Krasickiego 11
57. 12.03.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 10:00 GOPS Płośnica

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

58. 12.03.2018 Kulinarne – Zimowe smaki 12:00 GOPS Płośnica

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

ul. Lipowa 5

13-206 Płośnica

59. 14.03.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 Stowarzyszenie „ARKADIA”

z siedzibą w Dąbrówce

Dąbrówka 7A/1

11-130 Orneta

MGOPS, ul. 1 Maja 6
61. 15.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 10:00 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A

14-200 Iława

MOPSIK Świetlica

ul. Obr. Westerplatte 5

62. 15.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 11:00 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A

14-200 Iława

MOPSIK Świetlica

ul. Obr. Westerplatte 5

63. 15.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 10:30 M-GOPS Kisielice

ul. Sienkiewicza 18

14-220 Kisielice

Gminne Centrum Reagowania, ul. Polna 1
64. 15.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 11:30 M-GOPS Kisielice

ul. Sienkiewicza 18

14-220 Kisielice

Gminne Centrum Reagowania, ul. Polna 1
65. 19.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 09:30 OSP Miłakowo

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury, ul. O. Włodyki 20
66. 19.03.2018 Edukacja ekonomiczna – budżet domowy 09:30 OSP Miłakowo

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

Miłakowski Dom Kultury, ul. O. Włodyki 20
67. 19.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 11:00 GOPS Godkowo

14-407 Godkowo

Godkowo, świetlica wiejska
68. 19.03.2018 Edukacja ekonomiczna – Budżet domowy 12:00 GOPS Godkowo

14-407 Godkowo

Godkowo, Świetlica wiejska
69. 21.03.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 MOPS Bisztynek

ul. Kościelna 39

11-230 Bisztynek

ul. Kościelna 39

11-230 Bisztynek

70. 21.03.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 12:00 MOPS Bisztynek

ul. Kościelna 39

11-230 Bisztynek

ul. Kościelna 39

11-230 Bisztynek

71. 26.03.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 10:00 MOPS Jeziorany

ul. Kajki 20

11-320 Jeziorany

Dom Dziennego Pobytu
72. 26.03.2018 Dietetyczne – Smacznie i zdrowo na talerzu 11:00 MOPS Jeziorany

ul. Kajki 20

11-320 Jeziorany

Dom Dziennego Pobytu
73 26.03.2018 Kulinarne- Zimowe Smaki 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

ul. Szkolna 8, 11-731 Sorkwity
74 26.03.2018 Kulinarne- Zimowe Smaki 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

ul. Szkolna 8, 11-731 Sorkwity
5.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 10:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

5.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 12:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

6.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 10:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Lelkowie

14-521 Lelkowo

Lelkowo 17, 14-521 Lelkowo
6.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 10:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Lelkowie

14-521 Lelkowo

Lelkowo 17, 14-521 Lelkowo
6.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 11:30 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 2

14-520 Pieniężno

ul. Sienkiewicza 2

14-520 Pieniężno

6.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 12:30 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 2

14-520 Pieniężno

ul. Sienkiewicza 2

14-520 Pieniężno

12.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zajeziorna 58

13-220 Rybno

OSP, ul. Lubawska 15
12.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 12:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zajeziorna 58

13-220 Rybno

OSP, ul. Lubawska 15
13.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 11:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS Piecki, ul. 1 Maja 6, 11-710 Piecki
13.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 12:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

GOPS Piecki, ul. 1 Maja 6, 11-710 Piecki
18.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 14:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

18.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 14:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

18.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 12:00 Stowarzyszenie „CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA”

ul. Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

MGOPS, Plac Grunwaldzki 8
18.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet domowy 12:00 Stowarzyszenie „CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA”

ul. Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

MGOPS, Plac Grunwaldzki 8
19.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 10:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

ul. Włodyki 20
19.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 12:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16A

14-310 Miłakowo

ul. Włodyki 20
19.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 10:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

19.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 11:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

ul. Rzepnikowskiego 9A

14-260 Lubawa

19.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 12:30 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie

Marwałd 56

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56

14-120 Dąbrówno

19.04.2018 Edukacja ekonomiczna- Budżet Domowy 13:30 Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie

Marwałd 56

14-120 Dąbrówno

Marwałd 56

14-120 Dąbrówno

26.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 10:00 Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych

Prątnica 54a

14-260 Lubawa

Świetlica w Rakowicach
26.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 12:00 Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych

Prątnica 54a

14-260 Lubawa

Świetlica w Rakowicach
27.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 10:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14-405 Wilczęta

Świetlica wiejska w Wilczętach
27.04.2018 Kulinarne- Wiosenne Smaki 13:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14-407 Godkowo

Świetlica wiejska w Godkowie

PODPROGRAM 2016 – EFEKTY:

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, ktory był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jakL makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 2. Współpracowaliśmy z 53 Organizacjami Partenrskimi Lokalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 36643 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 1247,08645 ton żywności;
 • 190547 paczek żywnościowych;
 • 59360 posiłków.

5. W ramach Podprogramu 2016 zrealizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 265 warsztatów edukacyjnych, w których udzial wzięło 3066 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

 • ekonomiczne – 63 spotkania dla 759 uczestników;
 • żywieniowe – 104 spotkania dla 1273 uczestników;
 • kulinarne – 98 spotkań dla 1034 uczestników.
Projekt pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Dzięki funduszom unijnym Bank Żywności w Olsztynie od 2004 r.... czytaj dalej

Zbiórki żywności

To akcje organizowane regularnie od chwili utworzenia Banku Żywności w... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty