O krok dalej

Celem projektu „O krok dalej” jest włączenie organizacji społecznych i odbiorców pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego w proces zagospodarowywania na cele społeczne żywności ratowanej przed zmarnowaniem. Zaplanowane w projekcie działania pozwolą ograniczyć w środowisku lokalnym proces marnowania żywności i realizację działań proekologicznych.

Planowane przedsięwzięcie odpowiada na dwa główne problemy. Z jednej strony jest to marnowanie żywności, z drugiej natomiast brak społecznej świadomości i aktywności osób wykluczonych, by przeciwdziałać zjawisku, jednocześnie działając na poprawę własnej sytuacji bytowej.

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z procesem pozysku, dystrybucji żywności zagrożonej zmarnowaniem i edukacji w obszarze ochrony środowiska, idei niemarnowania żywności i życia zgodnie z zasadą „zero waste”. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu organizacji lokalnych, pojedynczych beneficjentów pomocy oferowanej przez te organizacje, a następnie społeczeństw potrzebujących wsparcia żywnościowego i edukacyjnego. Planowane działania to:

  • Rekrutacja 10 organizacji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, działających na rzecz lokalnych społeczności, a następnie rekrutacja przez ww. organizacje osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu ich w działania przewidziane w projekcie.
  • Edukacja i aktywizacja. Zrekrutowani uczestnicy przejdą cykl edukacyjny przygotowujący ich do roli samodzielnych edukatorów oraz ambasadorów niemarnowania żywności w swoim środowisku lokalnym.

Dla 30 osób (członkowie organizacji lokalnych oraz osoby zagrożone wykluczeniem i ubóstwem) przewidziano kompleksową ścieżkę edukacyjno-szkoleniową z elementami aktywizacyjnymi.

  • „Aktywny edukator” Cykl 6 szkoleń i warsztatów dla przyszłych edukatorów dot. m.in. wystąpień publicznych, storytellingu, warsztatów kulinarnych w myśl idei „zero waste”, warsztatów dotyczących ochrony środowiska i klimatu, recyklingu, szkoleń dotyczących świadomego żywienia itp.
  • „Ratownik żywności” Cykl 6 warsztatów dla przyszłych animatorów-ambasadorów zagospodarowania żywności, o tematyce dotyczącej nawiązywania współpracy z sieciami, prawnych aspektów pozysku i dystrybucji żywności, obsługi programów magazynowych, aspektów współpracy z lokalnymi samorządami czy skutecznego fundraisingu.
  • „Aktywne Grupy Działania” Realizacja 2 działań aktywizacyjnych przez wyszkolonych edukatorów i ambasadorów – ratowników żywności z 10 organizacji. Każda z organizacji zrealizuje dwa działania aktywizacyjne, angażujące społeczność lokalną. Forma aktywności zostanie opracowana w oparciu o pomysły i możliwości uczestników projektu, np. obchody wybranego dnia ekologicznego w formie konkursu, realizacja happeningu związanego z obchodami Światowego Dnia Żywności czy przeprowadzenie zbiórki żywności na swoim terenie itp.
  • „Plan na rozwój” Opracowanie wraz z personelem Banku Żywności w Olsztynie, edukatorami i animatorami unikalnego planu rozwoju w kontekście edukacji i pozysku żywności dla każdej organizacji i jej beneficjentów.
  • „Platforma EduAkcji” Stworzenie platformy z dostępem do materiałów, eksperckiej wiedzy oraz możliwości wymiany doświadczeń, zrzeszającej wszystkie zaangażowane podmioty i osoby – specjalistów Banku Żywności w Olsztynie, aktywistów NGO, uczestników projektu itd.

Projekt będzie realizowany w terminie: 1.01-2021-10.31.2022.

Rekrutacja do projektu d0 31.03.2021 pod numerem telefonu: 662 122 009 lub elektronicznie na adres: karol.licznerski@bankizywnosci.pl 

Dokumenty do pobrania:

 

1 Regulamin

2 Zgłoszenie i zgoda

3 Umowa powierzenia z NGO

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

 

 

 


Materiały edukacyjne:

Pobierz komiks o niemarnowaniu żywności KLIK.

Pobierz scenariusz zajęć i warsztatów TU i TU.