20 stycznia 2021

Zrób krok dalej – ruszamy z kolejnym projektem

Aktywizacja organizacji społecznych, zajmujących się pozyskiwaniem żywności oraz beneficjentów tej pomocy – to główny cel przedsięwzięcia „o krok dalej”. Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do projektu.

Do października 2022 roku będziemy edukować i kształcić wybrane organizacje z województwa i osoby, które korzystają z pomocy oferowanej przez te podmioty. Realizując projekt „O krok dalej” Bank Żywności w Olsztynie chce aktywnie włączyć te organizacje i odbiorców pomocy w proces zagospodarowywania na cele społeczne żywności ratowanej przed zmarnowaniem. Zaplanowane w projekcie działania pozwolą ograniczyć w środowisku lokalnym proces niemarnowania żywności i realizację działań proekologicznych. – Projekt odpowiada na dwa główne problemy. Z jednej strony jest to marnowanie żywności, z drugiej natomiast brak społecznej świadomości i aktywności osób wykluczonych, by przeciwdziałać temu zjawisku z jednoczesnym działaniem wpływającym jednocześnie na poprawę własnej sytuacji bytowej – mówi Anna Brykała z Banku Żywności w Olsztynie. – Często bywa tak, że osoby, które są odbiorcami żywności są biernymi odbiorcami pomocy, chcemy to zmienić, zmotywować je do działań i zaktywizować. 

Projekt zakłada zatem realizację szeregu działań związanych z procesem pozysku, dystrybucji żywności zagrożonej zmarnowaniem i edukacji w obszarze ochrony środowiska, idei niemarnowania żywności i życia zgodnie z zasadą „zero waste”. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu organizacji lokalnych, pojedynczych beneficjentów pomocy oferowanej przez te organizacje, a następnie społeczeństw potrzebujących wsparcia żywnościowego i edukacyjnego. Planowane działania to:

  • Rekrutacja 10 organizacji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, działających na rzecz lokalnych społeczności, a następnie rekrutacja przez ww. organizacje osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu ich w działania przewidziane w projekcie.
  • Edukacja i aktywizacja. Zrekrutowani uczestnicy przejdą cykl edukacyjny przygotowujący ich do roli samodzielnych edukatorów oraz ambasadorów niemarnowania żywności w swoim środowisku lokalnym.

Dla 30 osób (członkowie organizacji lokalnych oraz osoby zagrożone wykluczeniem i ubóstwem) przewidziano kompleksową ścieżkę edukacyjn0-szkoleniową z elementami aktywizacyjnymi, w ramach której zostaną zrealizowany zostanie cykl warsztatów i szkoleń (m.in. z wystąpień publicznych, storytellingu, kulinarnych w myśl idei „zero waste”, dotyczących ochrony środowiska i klimatu, recyklingu). Uczestnicy projektu zorganizują także działania aktywizujące społeczność lokalną, np. Światowy Dzień Żywności czy zbiórkę żywności. Specjaliści z organizacji lokalnych, czyli przyszli animatorzy-ambasadorzy zagospodarowania żywności przejdą szkolenia o tematyce dotyczącej nawiązywania współpracy z sieciami, czy prawnych aspektach pozysku i dystrybucji żywności. Dodatkowo każda z organizacji otrzyma indywidualny plan rozwoju, opracowany wspólnie ze specjalistami z naszego banku.

Projekt będzie realizowany do końca października 2022 roku. Jeśli jesteście członkami organizacji, które pozyskują lub ratują żywność, to możecie wziąć w nim udział. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31.03.2021 pod numerem telefonu: 882 845 755 lub elektronicznie na adres: bz.olsztyn@bankizywnosci.pl

 

 

 

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności