Angażuj swoje pokolenie i szanuj jedzenie

Celem projektu jest zaangażowanie lokalnych społeczności z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w działania na rzecz zagospodarowania na cele społeczne żywności zagrożonej zmarnowaniem. Możliwe to będzie dzięki utworzeniu sojuszu trzech regionalnych banków żywności z Warmii i Mazur (Bank Żywności w Olsztynie, Bank Żywności w Piszu, Bank Żywności w Elblągu).

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane działania włączające mieszkańców gmin Olsztyn, Pisz, Elbląg w działania na rzecz wzrostu partycypacji społecznej w procesie niemarnowania żywności i społecznego zagospodarowania nadwyżek tzw. żywności niehandlowej, które w efekcie pozwolą na powołanie trzech lokalnych rad konsultacyjnych, działających na rzecz zapobiegania marnowaniu żywności. Ponadto poprzez zwiększanie zaangażowania społecznego mieszkańców nastąpi opracowanie regionalnej strategii na rzecz walki z marnowaniem żywności, zakładającej szereg działań zmierzających do minimalizacji skali występującego zjawiska w regionie. Efektem realizowanego przedsięwzięcia będzie wypracowanie propozycji do lokalnych budżetów obywatelskich gmin oraz zainicjowanie sześciu społecznych, proekologicznych inicjatyw lokalnych, współtworzonych we współpracy z lokalną społecznością, młodzieżą, organizacjami i lokalnymi podmiotami, zainteresowanymi podejmowaną tematyką.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021-30.09.2023

Odbiorcy działań: Bezpośrednimi odbiorcami działań będą mieszkańcy Olsztyna, Pisza i Elbląga, organizacje pozarządowe z terenu działania banków zaangażowanych w realizację projektu oraz same banki i ich pracownicy.

Odbiorcami pośrednimi będą lokalne urzędy gmin/miast Warmii i Mazur, do których skierowane zostaną wypracowane w ramach projektu propozycje do budżetu obywatelskiego, a także lokalne szkoły, organizacje pozarządowe, społecznicy i mieszkańcy, którzy będą korzystać z powołanych w Olsztynie, Elblągu i Piszu inicjatyw lokalnych oraz osoby, które zapoznają się z informacjami dotyczącymi działań projektu, udostępnianymi przez kanały mediów społecznościowych i tradycyjnych.

Produkty i rezultaty: 

Projekt służy kompleksowej aktywizacji społeczności lokalnej regionu Warmii i Mazur, działającej na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, poprzez ujednolicenie standardów funkcjonowania organizacji społecznych zajmujących się ww. tematyką.

Produkty:

  • opracowanie jednego standardu działania banków żywności
  • 50 organizacji i podmiotów uczestniczących w spotkaniach społecznych
  • 112 godzin wsparcia szkoleniowego
  • sześć akcji/inicjatyw społecznych banków żywności
  • trzy kampanie fundraisingowe
  • sześć 6 staży/wizyt studyjnych w banków żywności
  • trzy rady konsultacyjne
  • trzy wypracowane propozycje do budżetów obywatelskich miast/gmin
  • jedna wojewódzka strategia na rzecz walki z niemarnowaniem żywności w województwie warmińsko-mazurskim

Rezultaty:

 • Wzrost potencjału pracowników banków żywności w zakresie pozysku i dystrybucji żywności, edukacji i innych realizowanych działań przez banki żywności
 • Wzrost wiedzy w zakresie sposobów zapobiegania marnowaniu żywności wśród społeczności lokalnej mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego
 • Zwiększenie społecznej świadomości na temat skutków ekologicznych, ekonomicznych i społecznych dotyczących marnowania żywności
 • Wzrost społecznego zaangażowania lokalnej społeczności w zakresie decydowania o regionalnych kwestiach dotyczących problemu marnowania żywności

  Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny