Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (2023-2029)

 

Bank Żywności w Olsztynie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”, uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Cel będzie realizowany poprzez zapewnienie usług informacyjnych, animacyjnych, doradczych, edukacyjnych zmierzających do utworzenia 248 stanowisk pracy w przedsiębiorstwach społecznych w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2029 roku (Bank utworzy 75 miejsc pracy).

Projekt, którego celem jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej, będzie realizowany w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim i mrągowskim. W ramach projektu otoczymy kompleksowym wsparciem 340 osób (200 kobiet oraz 140 mężczyzn) oraz łącznie 50 podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach projektu objęte wsparciem będą m.in.: osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym w tym osoby z niepełnosprawnościami, kobiety o niskich kwalifikacjach, osoby 50+, osoby opuszczające zakłady karne oraz osoby w kryzysie bezdomności. Pomocą objęte zostaną również podmioty ekonomii społecznej, PS i ich pracownicy, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne w zakresie poprawy stabilności działań w procesie ekonomizacji lub restrukturyzacji, rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym zwiększaniu zatrudnienia w PS.

Wsparcie będzie realizowane w ramach zadań:

Centrum Ekonomii Społecznej – działania mające na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze służące założeniu i/lub prowadzeniu oraz rozwojowi PS, dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych, wsparcie psychospołeczne, badanie nisz, mentoring biznesowy.

Inkubatory Ekonomii Społecznej – działania animacyjne, udostępnienie pomieszczeń z wyposażeniem, terenu i sprzętu dla grup inicjatywnych, PES wykazujących gotowość i zmierzających do ekonomizowania swoich działań.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej – działania związane z przyznawaniem dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy; wsparcie konsultacyjne w zakresie rozliczania oraz pozyskiwania zewnętrznych środków, szkolenia z zakresu pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków finansowych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FundUszENaZmiany

Wartość projektu: 28 767 939,20 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 28 106 019,20 zł

Szczegółowe informacje na stronie poświęconej Olsztyńskiemu Ośrodkowi Ekonomii Społecznej. Zobacz!