EGGS

Bank Żywności w Olsztynie jest liderem i koordynatorem międzynarodowego projektu, który otrzymał dofinansowanie unijne i jest realizowany w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i ograniczenie odpadów opakowaniowych.

EGGS – ang. StudEnts fight food and packaging waste throuGh entrepreneurial education and Game-baSed learning. (Uczniowie walczą z marnowaniem  żywności  i ograniczeniem odpadów opakowaniowych, poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze komputerowej– EGGS).

Projekt EGGS jest realizowany przez organizacje wchodzące w skład międzynarodowego zespołu, do którego należą: Bank Żywności w Olsztynie (Polska), Eurocrea Merchant (Włochy), PLATON (Grecja), Social Value UK (Wielka Brytania), Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie (Polska).

Pierwsze oficjalne spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego odbyło się w grudniu 2018 r. w Olsztynie. Dzięki projektowi zostanie opracowany innowacyjny model kształcenia, zaprojektowany specjalnie dla uczniów w wieku 11-15 lat. Będzie on oparty na grze komputerowej o charakterze edukacyjnym. Gra będzie dotyczyła tematów związanych z niemarnowaniem żywności i ograniczeniem odpadów opakowaniowych.

Gra EGGS ma za zadanie uświadomić młodzież, jak ważny ma wpływ na ochronę środowiska i dbałość o jego zrównoważony rozwój. W taki sposób, aby odpady żywnościowe  i opakowaniowe mogły być ponownie przetwarzane w produkt o pełnej wartości. Swoje umiejętności w tym zakresie uczniowie będą rozwijać w szkole (klasach, stołówkach), podczas zajęć pozalekcyjnych i z rodziną w domu.

Dodatkową, ale równie ważną, ideą przyświecającą stworzeniu gry EGGS jest promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości, a tym samym zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (Early School Leaving – ESL).

Projekt EGGS koncentruje się w szczególności na poprawie jakości oraz skuteczności edukacji i szkoleń, promowaniu równości, spójności społecznej, czy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

W pierwszym etapie projektu, ponad piętnastu nauczycieli/szkoleniowców/edukatorów, zostanie przeszkolonych z zakresu przedsiębiorczości,  niemarnowania żywności i redukcji ilości opakowań. Kolejnym etapem będzie przekazanie tej wiedzy młodzieży.

Projekt zakłada także przeprowadzenie różnych konkursów i wydarzeń  promujących postawy proekologiczne i przedsiębiorcze, związane z tematyką projektu.

Efektem końcowym pracy międzynarodowego zespołu projektowego, w skład którego wchodzą: nauczyciele, trenerzy/osoby związane z bankami żywności i uczniowie, będzie gra online – EGGS.

Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus plus.