1 listopada 2019

III Międzynarodowe Spotkanie w ramach projektu EGGS

17–18 października partnerzy projektu EGGS Erasmus + z Polski, Grecji, Włoch i Wielkiej Brytanii, spotkali się w Mediolanie, w siedzibie Eurocrea Merchant, aby podsumować dotychczasowe działania, które doprowadziły do wypracowania IO1 (pierwszego wyniku intelektualnego).

W skład działań IO1 wchodziły: spotkanie grupy fokusowej, szkolenie nauczycieli, szkoleniowców, pracowników Banku Żywności oraz gra quizowa, przeprowadzona wśród uczniów. Rezultatem tych aktywności było stworzenie modelu SROI (z ang. social return of investment czyli wskaźnika społecznej stopy zwrotu z inwestycji). Model SROI pozwoli oszacować społeczny wpływ decyzji uczniów na zwalczanie marnotrawstwa żywności i zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych, umożliwiając w ten sposób osiągnięcie celów projektu. Model ten zostanie wykorzystany w grze EGGS. Ostateczni beneficjenci, czyli dzieci – nie będą miały bezpośredniego kontaktu z tym modelem i obliczeniami. Zostanie on wykorzystany do nakreślenia społecznej stopy zwrotu, którą uczniowie osiągną podczas grania. Gracz będzie miał okazję oszacować realny wpływ swoich wyborów na środowisko i nauczyć się metod ograniczania marnotrawstwa żywności oraz redukcji odpadów opakowaniowych.

Podczas zajęć z uczniami pojawiły się także nowe wnioski i obserwacje, w postaci konieczności ograniczenia ilości odpadów żywnościowych i opakowaniowych, wytwarzanych w stołówkach szkolnych. Dlatego też kolejnym wyzwaniem, wg partnerów konsorcjum,  jest zwiększenie świadomości uczniów na temat ograniczania odpadów żywnościowych i opakowaniowych także w tych miejscach lub sposoby ponownego ich przetworzenia. Tematy te zostaną uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznego scenariusza gry EGGS. Na spotkaniu w Mediolanie przedstawiono zarys gry i jej pierwsze funkcje.

Co dalej? Będąc na progu działań, związanych z wypracowywaniem IO2, partnerzy postawili sobie jako główny cel do osiągnięcia, opracowanie materiałów edukacyjnych i sposobów zachęcania uczniów do podejmowania decyzji, które mają realny wpływ na otaczające ich środowisko. Przekonanie o własnym wpływie może przyczynić się do poczucia odpowiedzialności za otoczenie i  chęci stania się „młodym aktywistą”. Uczniowie z Polski, Grecji i Włoch wezmą również udział w wymianie doświadczeń na temat sposobów zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych, którymi podzielą się podczas spotkania online przez Skype’a.  IO2 zakończy się drugim szkoleniem nauczycieli, szkoleniowców, pracowników Banku Żywności, które zostanie zorganizowane przez Bank Żywności w Olsztynie pod nazwą „Spring Camp”. Rezultatem będzie przeszkolenie 14 osób z krajów, wchodzących w skład konsorcjum projektu, pod kątem przeprowadzenia „Tygodniowego Konkursu Na Temat Odpadów Żywnościowych i Opakowaniowych” oraz możliwości stosowania gry EGGS podczas zajęć z uczniami. Osoby te staną się ambasadorami projektu.

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności