Budowa hali magazynowej BŻ w Olsztynie – etap 1

Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Olsztynie wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

 

Finansowanie: dotacja w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa dotacji nr 265/2019/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 08.07.2019 r.)

Cel główny: Zwiększenie masy pozyskiwanej, magazynowanej i dystrybuowanej przez Bank Żywności w Olsztynie żywności niesprzedanej lub niespożytej poprzez rozwój realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi w zakresie bezpłatnego systemu przeciwdziałania zjawisku marnowania żywności.

Cel szczegółowy:  Rozwój infrastruktury magazynowej realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez budowę hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej, własnej hali magazynowej BŻ o konstrukcji stalowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu: budową placu manewrowego wraz z wjazdem dla samochodów ciężarowych oraz budową ogrodzenia terenu działki, na której hala zostanie usytuowana. Projekt zakłada realizację 1 etapu budowy hali magazynowej BŻ, tj. budowę hali magazynowej o pow. min. 600 m kw. (pow. magazynu – minimum 500 m kw. na jednym poziomie, zaplecze biurowo-socjalne – ok. 100 m kw na dwóch poziomach).

Hala magazynowa zostanie zaprojektowana i wybudowana w sposób, który umożliwi dalszą rozbudowę i osiągnięcie powierzchni hali do 1200 m kw.

Bank Żywności ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację budowy drugiego etapu hali magazynowej (pow. 500 m kw.) również ze środków NFOŚiGW.

Dotacja uzyskana z NFOŚiGW na budowę hali magazynowej BŻ (etap 1): 1 499 850 zł (100% planowanej wartości całkowitej przedsięwzięcia)

Kwota dotacji o uzyskanie której stara się BŻ na budowę drugiego etapu hali ze środków NFOŚiGW to 2 483 124 zł

Efekt projektu: Budowa nowej, własnej hali magazynowej, spełniającej wszystkie wymogi prawne i aktualne standardy w zakresie przechowywania art. żywnościowych, poprzez usprawnienie i zwiększenie efektywności ww. realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu żywności, w sposób bezpośredni przyczyni się do przeciwdziała marnowaniu żywności, tj. powstawaniu odpadów żywności, a tym samym przeciwdziała skutkom wynikającym z utylizacji żywności. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli bowiem na rozwój potencjału BŻ ukierunkowanego na zwiększenie technicznych możliwości pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji większej, niż dotychczas, masy żywności.

https://www.nfosigw.gov.pl/

https://www.nfosigw.gov.pl/