Aktywne organizacje – silna społeczność międzypokoleniowa

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzmocnienie pięciu organizacji senioralnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zagospodarowywania żywności zagrożonej zmarnowaniem. Cele szczegółowe to m.in.:

  • wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego objętych działaniami projektu w zakresie problemu marnowania żywności.
  • wzrost aktywności wśród uczestników projektu.
  • wzrost umiejętności realizacji działań aktywizacyjnych wśród organizacji społecznych zrzeszających osoby starsze.

Okres realizacji projektu: 01.07.2022-31.03.2024

Szczegóły: Projekt jest odpowiedzią na zmieniające się realia społeczne: starzenie się społeczeństwa, pogłębianie problemu marnowania żywności i niski udział wolontariuszy w wieku 60+ w życiu społecznym. Potrzeba aktywizacji i wsparcia osób starszych poprzez zagwarantowanie podstawowych potrzeb życiowych takich, jak żywność, a także włączenie w życie społeczne, jest wyzwaniem naszych czasów. Planowanym efektem projektu jest wzmocnienie organizacji zrzeszających seniorów na rzecz zapobiegania marnowaniu żywności, wsparcia żywieniowego osób starszych oraz pobudzenia aktywności wolontarystycznej wśród seniorów. Organizacje zrzeszające seniorów, które współpracują z Bankiem Żywności w Olsztynie, działają w charakterze organizacji integrujących. Wybiórczo wspierają osoby starsze, dostarczając im żywność jedynie okazjonalnie.

Realizacja działań projektowych przyczyni się do pobudzenia aktywności organizacji senioralnych i umożliwi im szersze wsparcie żywieniowe osób starszych z zaangażowaniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i młodzieży. Zaangażowanie różnych grup społecznych w działalność na własną rzecz i rzecz społeczności lokalnej pozwoli uczestnikom projektu docenić pomoc, zrozumieć realia osób potrzebujących i organizacji pomocowych, uczulić na potrzeby osób mieszkających obok, czy dostrzec potencjał we własnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu w działania edukacyjne i w zakresie pozysku realizowanego przez młodzież projekt będzie miał wymiar międzypokoleniowy, dając przy tym możliwość budowania silnej społeczności wrażliwej na potrzeby i zaangażowanej w pomoc drugiemu człowiekowi.

Rezultaty: Zakładane rezultaty zadania to przede wszystkim wsparcie szkoleniowe, doradcze i aktywizacyjne lokalnych organizacji, zajmujących się wspieraniem seniorów celem umożliwienia im usamodzielnienia w kwestii działań pozyskowych żywności, edukacji i wolontariatu. Efektami projektu będą:

  • podniesienie kompetencji i wyposażenie pięciu organizacji senioralnych w wiedzę i narzędzia w zakresie wolontariatu, pozysku żywności i działań edukacyjnych na rzecz walki z marnowaniem żywności;
  • wypracowanie pięciu strategii działania, stanowiących drogowskaz całorocznych działań aktywizacyjnych, edukacyjnych i pomocowych na rzecz społeczności lokalnej każdej z pięciu organizacji;
  • wzrost świadomości 220 odbiorców na temat problemu marnowania żywności, ale i możliwości wynikających z zagospodarowania żywności;
  • propagowanie idei wolontariatu przez 100 seniorów i 120 uczniów wśród społeczności lokalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
  • wzmocnienie siły oddziaływania wolontarystycznego poprzez zaangażowanie 120 uczniów i przedstawicieli społeczności lokalnych w działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących z własnego otoczenia, tj. osób starszych oraz poprzez powołanie Kół Poszanowania Żywności;
  • przekazanie dobrych praktyk przedstawicielom innych organizacji, samorządom i lokalnym liderom podczas podsumowania projektu. Wyposażenie pięciu organizacji w wiedzę oraz know-how da impuls liderom organizacji senioralnych do podejmowania samodzielnych działań na rzecz własnej społeczności.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli usystematyzować standardy pracy pięciu organizacji z województwa zrzeszających seniorów w kontekście działalności wolontarystycznej, pomocowej związanej z pozyskiem żywności na rzecz osób potrzebujących i działalności edukacyjnej o charakterze międzypokoleniowym. Realizacja projektu będzie pilotażowym wdrożeniem opracowanej łącznie z organizacjami strategii, której zadania przewidziane w projekcie są jego częścią. Opracowana strategia zawierać będzie modelowe działania wpisujące się w rok kalendarzowy – systematyzujący prace organizacji zgodną z działaniami podejmowanymi przez Bank Żywności w Olsztynie w celu minimalizacji problemu marnowania żywności i zagospodarowywania jej na cele społeczne. Zakładane działania to m.in. realizacja świątecznych zbiórek żywności (realizowanych w okresie świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych), czy obchody Światowego Dnia Żywności przypadającego na październik.

Realizowany projekt przyczyni się do utworzenia minimum pięciu porozumień pomiędzy zaangażowanymi organizacjami a szkołami z terenu działania ww. organizacji. Wypracowane porozumienia będą miały na celu zainicjowanie współpracy w zakresie międzypokoleniowego wolontariatu, edukacji i wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych skupionych wokół problemu marnowania żywności. Projekt ma charakter pilotażowy i odpowiada kompleksowo na zidentyfikowane problemy dotyczące osób w wieku 60+, problem niskiego zaangażowania osób starszych i młodzieży. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społeczności lokalnych z terenu działania pięciu organizacji zaangażowanych w projekt. Zakończenie projektu zwieńczy podpisanie pięciu listów intencyjnych pomiędzy organizacjami i szkołami, które zadeklarują dalsze współdziałanie w przyszłości, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.