Obowiązek informacyjny

W związku z  zapisaniem się do newslettera i przekazaniem danych osobowych, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Olsztynie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn lub drogą e-mailową pod adresem: bz.olsztyn@bankizywnosci.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozsyłania newslettera z informacjami dotyczącymi Administratora.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości otrzymywania newslettera.