Szerokie drzwi – dostosowanie obiektu BŻ w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON i służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Szerokie drzwi – dostosowanie obiektu Banku Żywności w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych” ukierunkowane było na zwiększenie skali i jakości działań podejmowanych przez Bank Żywności w Olsztynie w obszarze rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zadanie, poprzez poprawę dostępności osób z niepełnosprawnościami do usług społecznych, zawodowych i edukacyjnych świadczonych przez Bank Żywności w Olsztynie, ma stworzyć osobom niepełnosprawnym większe możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób.

Realizacja tak sformułowanych celów nastąpiła poprzez dostosowanie wybranych pomieszczeń budynku Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie do potrzeb prowadzenia różnych aktywności wspierających rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie objęło realizację robót budowlanych w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych następujących pomieszczeń w budynku Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie:  2 pokoje biurowe wraz z łazienkami, 2 łazienki dla osób niepełnosprawnych, 2 sale konferencyjne.

W ramach realizacji zadania zamontowano w ww. budynku windę/platformę dla osób niepełnosprawnych (budynek Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie to obiekt 1-piętrowy, stąd platforma zapewni osobom z niepełnosprawnościami możliwość swobodnego poruszania się po całym budynku).

Wyżej wymienione zadanie, dofinansowane ze środków PFRON, realizowane było w ramach inwestycji budowlanej Banku Żywności w Olsztynie pod nazwą „Wykonanie robót odtworzeniowych po pożarze, doprowadzających do stanu pierwotnego, tj. zgodnego z dokumentacją na podstawie, której realizowano zadanie pn. „Wykonanie robót związanych z przebudową budynku na cele biurowo-usługowe Banku Żywności w Olsztynie, rewitalizacja budynku zabytkowego dawnych koszar w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, działka nr 1/244 obręb 31””.

Kwota środków PFRON przyznana na dofinansowanie realizacji zadania: 100 000 zł

Zadanie „Szerokie drzwi – dostosowanie obiektu Banku Żywności w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych” dofinansowane ze środków PFRON w ramach umowy nr BOR/3/2020 o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dn. 22.09.2020 r.