Start UP NGO-program regionalnego partnerstwa i fundraisingu na rzecz lepszego zagospodarowania żywności

O projekcie:

Głównym celem projektu jest rozwój motywacji do prowadzenia działalności NGO w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności  przedstawicieli NGO z Warmii i Mazur w zakresie:

 • pozysku, zagospodarowywania i przetwarzania żywności pozyskiwanej z sieci handlowych,
 • zarządzania wolontariatem, bieżącego, efektywnego zarządzania organizacją pozarządową,
 • partnerstw i korzyści sieciowania NGO, tworzenia projektów współpracy,
 • celów, metod fundraisingu, tworzenia ofert, prezentacji i ich wykorzystania oraz prawnej użyteczności i potencjalnych ryzyk wykorzystania wybranych metod fundraisingu w kontekście działalności macierzystej organizacji.

Bank Żywności mając pozycję lokalnego lidera w dziedzinie edukacji i przeciwdziałaniu marnowania żywności, realizuje projekt stworzony dla współpracujących organizacji z sektora pozarządowego. Wyzwaniem podczas cyklu spotkań będzie problem niewystarczających funduszy na prowadzenie działalności i rozwój NGO a także efektywne zarządzanie organizacją pozarządową i korzyści płynące z sieciowania. Projekt przewiduje między innymi szkolenia i warsztaty w siedzibie Banku Żywności w Olsztynie oraz spotkania networkingowe w lokalnym otoczeniu uczestników spotkań z fundraisingiem.

 • opracujemy narzędzia do osiągania wytyczonych celów i poznamy sekrety swobodnego zarządzania organizacją,
 • pokażemy drogę do systematyczności bo to ważny punkt w drodze do sukcesu organizacji,
 • wypracujemy profesjonalizm, który determinuje zaufanie darczyńców i pokażemy jak inspirować darczyńców, a nie prosić,
 • wtajemniczymy jak budować relacje, które są podstawą sukcesu,
 • stworzymy strategię dedykowaną organizacji i kampanię fundraisngową z prawdziwego zdarzenia

Okres realizacji projektu: 2022–06–01 – 2024–09–30

Odbiorcy działań: przedstawiciele współpracujących organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur.

Rezultaty: 

a) Jakościowe

 • Rozszerzenie przez Bank Żywności w Olsztynie i 30 partnerskich NGO z Warmii i Mazur skali i efektywności bieżącej, bezpośredniej współpracy w zakresie dystrybucji żywności.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności 30 przedstawicieli NGO z Warmii i Mazur w zakresie pozysku, zagospodarowywania i przetwarzania żywności pozyskiwanej z sieci handlowych, zarządzania wolontariatem, rozwoju motywacji do prowadzenia działalności NGO w obszarze przeciwdziałania marnowaniu żywności
 • Wzrost wiedzy i umiejętności min. 28 z 35 przedstawicieli NGO z Warmii i Mazur w zakresie bieżącego, efektywnego zarządzania organizacją pozarządową.
 • Wzrost wiedzy min. 24 z 30 przedstawicieli NGO z Warmii i Mazur na temat partnerstw i korzyści sieciowania NGO, tworzenia projektów współpracy
 • Wzrost wiedzy i umiejętności min. 24 z 30 przedstawicieli NGO z Warmii i Mazur w zakresie celów, metod fundraisingu, tworzenia ofert, prezentacji i ich wykorzystania oraz prawnej użyteczności i potencjalnych ryzyk wykorzystania wybranych metod fundraisingu w kontekście działalności macierzystej organizacji.
 • Zwiększenie skali działalności fundraisingowej BŻ.
 • Zwiększenie do min. 4% udziału przychodów rynkowych BŻ w finansowaniu działalności statutowej.
 • Zwiększenie dywersyfikacji źródeł przychodów uzyskiwanych przez BŻ w ramach działalności statutowej.

b) Ilościowe

 • Dodatkowo pozyskana (o ok. 20% w stos do roku ubiegłego) masa żywności niehandlowej lub/i niesprzedanej przez BŻ i partnerskie NGO z Warmii i Mazur.
 • Niewyprodukowana masa ok. 111260 ton odpadów żywnościowych – żywności utylizowanej przez sieci handlowe z terenu województwa warmińsko mazurskiego.
 • Dodatkowo pozyskana liczba dostawców żywności niehandlowej lub/i niesprzedanej o ok. 20% w stosunku do roku 2021 r. pozyskanych do 30.09.2024r. przez BŻ i 30 partnerskich NGO z Warmii i Mazur.
 • Wdrożone do działalności Banku Żywności 5 rodzajów materiałów i narzędzi fundrasingu.
 • Przeprowadzone przez BŻ dwie zintegrowane kampanie fundrasingu on-line.
 • Opracowana strategia rozwoju BŻ.