Rewitalizacja budynku nr 4 w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Casino

Rewitalizacja budynku nr 4 w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Casino

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji, działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej Banku Żywności w Olsztynie

Przedmiot projektu: Kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji budynku nr 4 w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Casino

Wartość całkowita projektu: 1 847 386,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WiM: 1 276 649,20 zł

Rewitalizacja budynku nr 4 w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Casino

Rewitalizacja budynku nr 4 w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Casino... czytaj dalej

Inwestycje w OZE w BŻ w Olsztynie

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0039/18-00 pn. „Inwestycje w OZE w Banku... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty