Pomarańczowa Szkoła 2020

Projekt POMARAŃCZOWEJ SZKOŁY jest programem proekologicznej i ponadregionalnej aktywizacji społeczności szkół podstawowych Warmii i Mazur oraz Podlasia.

Cel główny: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie realizowane przez Bank Żywności w Olsztynie ma na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami – żywnościowymi i opakowaniowymi, ratowania żywności przed zmarnowaniem, edukacji w zakresie ochrony przyrody poprzez edukowanie nt. proekologicznego, prośrodowiskowego stylu życia i odżywiania.

Celem projektu jest również jak najszersza edukacja w zakresie niemarnowania żywności, ograniczania opakowań, życia w zgodzie z poszanowaniem środowiska i wpływu ww. aspektów na życie i zdrowie całych społeczeństw.

Cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
 • Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W ramach przedsięwzięcia utworzonych zostanie do 31.12.2021 roku w regionie Warmii i Mazur oraz Podlasia, co najmniej 12 aktywnych społeczności szkół podstawowych działających wspólnie z lokalną społecznością w obszarze ochrony środowiska. W zajęciach POMARAŃCZOWEJ SZKOŁY weźmie udział osiem szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i cztery z terenu województwa podlaskiego, wyłonionych w ramach rekrutacji.

Projekt przewiduje realizację cyklu min. 5 warsztatów praktycznych w każdej ze szkół:

 • „Żeby EKO weszło w nawyk” dot. świadomego, ekologicznego odżywiania – nawyki żywieniowe a ochrona środowiska,
 • „Mądrze przechowuję-nie marnuję” dot. niemarnowania żywności i ograniczania ilości produkowanych odpadów żywieniowych,
 • „100 sposobów na opakowania” dot.czytania opakowań produktów, ograniczania ilości generowanych odpadów opakowaniowych w gosp. domowym, w tym zasad segregacji odpadów,
 • „Mikroświat” dot. wykorzystania darów ziemi jako przykładu na odżywianie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • „Zero waste” dot. nauki o gotowaniu z pożytkiem „dla zdrowia, portfela i planety” – praktyczny warsztat kulinarny;

W POMARAŃCZOWEJ SZKOLE dzieci będą mogły wziąć udział w:

 • Konkursie kulinarnym,
 • Organizacji i uprawie eko-ogrodu,
 • Organizacji wybranego święta ekologicznego,
 • Organizacji Światowego Dnia Żywności.

Termin realizacji projektu:

1.07.2020- 31.12.2021

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Deklaracja