Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 3

Finansowanie: dotacja w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” (umowa dotacji nr 248/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.04.2021 r.) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel główny: Zwiększenie masy pozyskiwanej, magazynowanej i dystrybuowanej przez Bank Żywności w Olsztynie żywności niesprzedanej lub niespożytej poprzez rozwój realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi w zakresie bezpłatnego systemu przeciwdziałania zjawisku marnowania żywności.

Cele szczegółowe:  

  • Rozwój infrastruktury transportowej realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez zakup samochodu dostawczego.
  • Rozwój infrastruktury magazynowej realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez zakup i montaż regałów magazynowych, komory chłodniczej, zakup wózka widłowego i wagi magazynowej.
  • Rozwój infrastruktury magazynowej procesu zarządzania przez BŻ obrotem artykułami żywnościowymi poprzez zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego.
     

Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada zakup specjalistycznego środka transportu: samochodu dostawczego (1 szt.) oraz zakup i instalację wyposażenia magazynów: dostawę i montaż systemu regałów magazynowych 1 kpl. min. 50 szt. regałów paletowych), dostawę i montaż komory chłodniczej (1 szt.)., zakup wózka widłowego (1 szt.), wagi magazynowej (1 szt.) oraz sprzętu komputerowego (6 szt.) i urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.)

Dotacja uzyskana z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia:  599 960 zł (100% planowanej wartości całkowitej przedsięwzięcia)

Efekt projektu:  Zakup samochodu dostawczego, regałów magazynowych, komory chłodniczej oraz wózka widłowego, wagi magazynowej i sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia magazynu żywności, poprzez usprawnienie i zwiększenie efektywności ww. realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu żywności (w tym zwiększenie technicznych możliwości przyjmowania, magazynowania i dystrybucji większej masy żywności) w sposób bezpośredni przyczynią się do przeciwdziała marnowaniu żywności, tj. powstawania odpadów żywności, a tym samym przeciwdziała skutkom wynikającym z utylizacji żywności.