Modernizacja środków transportu i magazynu BŻ w Olsztynie (etap 2)

Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 2

Finansowanie: dotacja w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” (umowa dotacji nr 249/2019/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 08.07.2019 r.)

Cel główny: Zwiększenie masy pozyskiwanej, magazynowanej i dystrybuowanej przez Bank Żywności w Olsztynie żywności niesprzedanej lub niespożytej poprzez rozwój realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi w zakresie bezpłatnego systemu przeciwdziałania zjawisku marnowania żywności.

Cele szczegółowe:  

  • Rozwój infrastruktury transportowej realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez zakup samochodu dostawczego.
  • Rozwój infrastruktury magazynowej realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez zakup i montaż regałów magazynowych oraz komory chłodniczej

Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada zakup specjalistycznego środka transportu: samochodu dostawczego o ładowności min. 6 ton (1 szt.) oraz zakup i instalację wyposażenia magazynów: dostawę i montaż systemu regałów magazynowych 1 kpl. min. 50 szt. regałów paletowych) oraz dostawę i montaż komory chłodniczej (1 szt.).

Dotacja uzyskana z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: 599 830 zł (100% planowanej wartości całkowitej przedsięwzięcia)

Efekt projektu: Zakup samochodu dostawczego oraz regałów magazynowych i komory chłodniczej na potrzeby doposażenia magazynu żywności BŻ Olsztyn, poprzez usprawnienie i zwiększenie efektywności ww. realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu żywności (w tym zwiększenie technicznych możliwości przyjmowania, magazynowania i dystrybucji większej masy żywności) w sposób bezpośredni przyczynią się do przeciwdziała marnowaniu żywności, tj. powstawania odpadów żywności, a tym samym przeciwdziała skutkom wynikającym z utylizacji żywności.