Modernizacja środków transportu i doposażenie infrastruktury magazynowo-transportowej Banku Żywności w Olsztynie

Finansowanie: dotacja w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” (umowa dotacji nr 340/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.05.2021 r.)

Cel główny: Zwiększenie masy pozyskiwanej, magazynowanej i dystrybuowanej przez Bank Żywności w Olsztynie żywności niesprzedanej lub niespożytej poprzez rozwój realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi w zakresie bezpłatnego systemu przeciwdziałania zjawisku marnowania żywności.

Cele szczegółowe:  

  • Rozwój infrastruktury transportowej realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez zakup samochodów dostawczych;
  • Rozwój infrastruktury magazynowo-transportowej realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez zakup zestawu pojemników termoizolacyjnych
     

Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada zakup specjalistycznego środka transportu, tj. samochodu dostawczego (3 szt.):

1) zakup 2 samochodów typu furgon, 2) zakup 1 samochodu typu minibus oraz zakup wyposażeniainfrastruktury magazynowo-transportowej: 1) zakup zestawu pojemników termoizolacyjnych (95 szt.).

Dotacja uzyskana z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia:  412 659 zł (100% planowanej wartości całkowitej przedsięwzięcia)

Efekt projektu:  Zakup samochodu dostawczego i zestawu pojemników termoizolacyjnych poprzez usprawnienie i zwiększenie efektywności ww. realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu żywności (w tym zwiększenie technicznych możliwości przyjmowania, magazynowania i dystrybucji większej masy żywności) w sposób bezpośredni przyczynią się do przeciwdziała marnowaniu żywności, tj. powstawania odpadów żywności, a tym samym przeciwdziała skutkom wynikającym z utylizacji żywności.