KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO TRENDY #warsztaty #wiedza #inspiracje – edycja 3

KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO TRENDY #warsztaty #wiedza #inspiracje – edycja 3
Celem projektu jest przygotowanie do rozwoju konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej przedstawicieli gospodarstw rolnych, właścicieli i/lub pracowników przedsiębiorstw, prowadzących w produkcji i przetwórstwie żywności działalność gospodarczą na obszarach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz właścicieli i/lub pracowników przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne. Powyższe nastąpi poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zrównoważonej gospodarki żywnościowej oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie rezultatów prowadzonej przez nich działalności.

Realizacja celu związana jest z:

 • Wyposażeniem przedstawicieli grupy docelowej projektu, poprzez udział w seminariach „KUŹNIA SPOŁECZNA beEKO”, w aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności istotne dla rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w kierunku zgodnym z aktualnym trendem rynkowym – zrównoważonej gospodarki, w tym poszanowania zasad i celów niemarnowania żywności, ochrony środowiska naturalnego, zdrowego zrównoważonego życia i żywienia człowieka.  Powyższe dotyczy upowszechnienia i rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych przedstawicieli grupy docelowej projektu z zakresu:

1) racjonalnego zagospodarowywania żywności w kontekście niemarnowania jedzenia i ochrony środowiska naturalnego – kreowanie nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w ramach prowadzonej działalności,

2) produkcji żywności regionalnej/lokalnej w kontekście żywienia i zdrowej, zbilansowanej diety człowieka,

3) metod i technik sprzedaży oraz promocji i budowania marki produktów regionalnych, tradycyjnych i naturalnych, w tym poprzez dropshipping oraz systemy jakości żywności, certyfikację i znaki jakości,

4) budowę konkurencyjności i innowacyjności produktu regionalnego/lokalnego, w tym m.in. poprzez zawiązywanie partnerstw producentów produktów regionalnych/lokalnych czy rozwój współpracy z branżą HoReCa;

 • wzajemną promocją i upowszechnianiem, poprzez organizację targów „KUŹNIA SPOŁECZNA dobre targi”, wśród przedstawicieli grupy docelowej operacji, informacji na temat prowadzonej działalności i wytwarzanych produktów oraz promocję tych produktów wśród lokalnej społeczności regionu Warmii i Mazur – zaprezentowanie potencjału podmiotów zaangażowanych w realizację operacji i wytwarzanych przez nich produktów, popularyzacja w społeczności lokalnej przedsiębiorczości budowanej na bazie produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych i wysokiej jakości.
Projekt realizowany będzie poprzez następujące formy:
 1. Szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie 

Projekt zakłada organizację seminariów tematycznych „KUŹNIA SPOŁECZNA beEko”, obejmujących swoim programem wykłady inaugurujące – prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty kulinarne.

Zakres tematyczny seminariów:

 1. Produkt lokalny, jako wartość dodana dla branży HoReCa
 2. Produkt lokalny w diecie człowieka
 3. Certyfikaty, znaki jakości – czy to ma sens?
 4. Partnerstwo produktów lokalnych siłą rozwoju regionu
 5. Dropshipping w sprzedaży produktu lokalnego
 6. Budowanie marki produktu lokalnego w Internecie
 1. Targi/impreza plenerowa/wystawa 
Targi dedykowane są przedstawicielom branży żywności regionalnej i produktów ekologicznych Warmii i Mazur.  Wystawcami będą rolnicy oraz przedsiębiorcy z obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur, objęci wsparciem w ramach operacji, którzy będą promować swoje produkty, ale również tradycyjne sposoby wytwarzania, oryginalny smak oraz najwyższą jakość wykorzystywanych surowców. W targach, poza udziałem w roli wystawców zaangażowanych w realizację operacji, przedstawicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw – producentów i przetwórców żywności oraz innych produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych z obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur, wezmą udział zwiedzający – przedstawiciele lokalnej społeczności regionu Warmii i Mazur (mieszkańcy obszarów wiejskich i miejskich Warmii i Mazur). Targi mają za zadanie połączyć wszystkich tych, którzy są zaangażowani w proces wytwarzania produktów regionalnych, czyli rolników, producentów, przetwórców, dystrybutorów, kupców i właścicieli sklepów. Wydarzenie ma sprzyjać dyskusjom o aktualnej kondycji branży, nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów biznesowych oraz poznawaniu nowych perspektyw rozwoju. 
 
Przewidywane efekty
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych wsparciem w ramach operacji, rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu racjonalnego zagospodarowywania żywności w kontekście niemarnowania jedzenia i ochrony środowiska naturalnego – kreowanie nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w ramach prowadzonej działalności, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych wsparciem w ramach operacji, rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu produkcji żywności regionalnej/lokalnej w kontekście żywienia i zdrowej, zbilansowanej diety człowieka, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych objętych wsparciem w ramach operacji rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu metod i technik sprzedaży oraz promocji i budowania marki produktów regionalnych, tradycyjnych i naturalnych, w tym poprzez dropshipping oraz systemy jakości żywności, certyfikację i znaki jakości, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych objętych wsparciem w ramach operacji rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu budowy konkurencyjności i innowacyjności produktu regionalnego/lokalnego, w tym m.in. poprzez zawiązywanie partnerstw producentów produktów regionalnych/lokalnych czy rozwój współpracy z branżą HoReCa, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Promocja rezultatów działalności prowadzonej przez uczestników operacji, tj. wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych czy naturalnych wśród pozostałych uczestników oraz wśród lokalnej społeczności Warmii i Mazur w ramach organizacji targów w ramach operacji (stoiska wystawowe z degustacją, prezentacja oferty produktowej wystawców);
 • Integracja objętego wsparciem w ramach realizacji operacji środowiska rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz innych przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne, wokół idei rozwoju zrównoważonej gospodarki i promowania produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych;
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

EIT Food Job Skills Studio

Głównym celem projektu jest organizacja kursów kulinarnych dla... czytaj dalej

Eat green, behave clean and build the dream

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty