KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO TRENDY #warsztaty #wiedza #inspiracje – edycja 3

KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO TRENDY #warsztaty #wiedza #inspiracje – edycja 3
Celem projektu jest przygotowanie do rozwoju konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej przedstawicieli gospodarstw rolnych, właścicieli i/lub pracowników przedsiębiorstw, prowadzących w produkcji i przetwórstwie żywności działalność gospodarczą na obszarach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz właścicieli i/lub pracowników przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne. Powyższe nastąpi poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zrównoważonej gospodarki żywnościowej oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie rezultatów prowadzonej przez nich działalności.

Realizacja celu związana jest z:

 • Wyposażeniem przedstawicieli grupy docelowej projektu, poprzez udział w seminariach „KUŹNIA SPOŁECZNA beEKO”, w aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności istotne dla rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w kierunku zgodnym z aktualnym trendem rynkowym – zrównoważonej gospodarki, w tym poszanowania zasad i celów niemarnowania żywności, ochrony środowiska naturalnego, zdrowego zrównoważonego życia i żywienia człowieka.  Powyższe dotyczy upowszechnienia i rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych przedstawicieli grupy docelowej projektu z zakresu:

1) racjonalnego zagospodarowywania żywności w kontekście niemarnowania jedzenia i ochrony środowiska naturalnego – kreowanie nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w ramach prowadzonej działalności,

2) produkcji żywności regionalnej/lokalnej w kontekście żywienia i zdrowej, zbilansowanej diety człowieka,

3) metod i technik sprzedaży oraz promocji i budowania marki produktów regionalnych, tradycyjnych i naturalnych, w tym poprzez dropshipping oraz systemy jakości żywności, certyfikację i znaki jakości,

4) budowę konkurencyjności i innowacyjności produktu regionalnego/lokalnego, w tym m.in. poprzez zawiązywanie partnerstw producentów produktów regionalnych/lokalnych czy rozwój współpracy z branżą HoReCa;

 • wzajemną promocją i upowszechnianiem, poprzez organizację targów „KUŹNIA SPOŁECZNA dobre targi”, wśród przedstawicieli grupy docelowej operacji, informacji na temat prowadzonej działalności i wytwarzanych produktów oraz promocję tych produktów wśród lokalnej społeczności regionu Warmii i Mazur – zaprezentowanie potencjału podmiotów zaangażowanych w realizację operacji i wytwarzanych przez nich produktów, popularyzacja w społeczności lokalnej przedsiębiorczości budowanej na bazie produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych i wysokiej jakości.
Projekt realizowany będzie poprzez następujące formy:
 1. Szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie 

Projekt zakłada organizację seminariów tematycznych „KUŹNIA SPOŁECZNA beEko”, obejmujących swoim programem wykłady inaugurujące – prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty kulinarne.

Zakres tematyczny seminariów:

 1. Produkt lokalny, jako wartość dodana dla branży HoReCa
 2. Produkt lokalny w diecie człowieka
 3. Certyfikaty, znaki jakości – czy to ma sens?
 4. Partnerstwo produktów lokalnych siłą rozwoju regionu
 5. Dropshipping w sprzedaży produktu lokalnego
 6. Budowanie marki produktu lokalnego w Internecie
 1. Targi/impreza plenerowa/wystawa 
Targi dedykowane są przedstawicielom branży żywności regionalnej i produktów ekologicznych Warmii i Mazur.  Wystawcami będą rolnicy oraz przedsiębiorcy z obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur, objęci wsparciem w ramach operacji, którzy będą promować swoje produkty, ale również tradycyjne sposoby wytwarzania, oryginalny smak oraz najwyższą jakość wykorzystywanych surowców. W targach, poza udziałem w roli wystawców zaangażowanych w realizację operacji, przedstawicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw – producentów i przetwórców żywności oraz innych produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych z obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur, wezmą udział zwiedzający – przedstawiciele lokalnej społeczności regionu Warmii i Mazur (mieszkańcy obszarów wiejskich i miejskich Warmii i Mazur). Targi mają za zadanie połączyć wszystkich tych, którzy są zaangażowani w proces wytwarzania produktów regionalnych, czyli rolników, producentów, przetwórców, dystrybutorów, kupców i właścicieli sklepów. Wydarzenie ma sprzyjać dyskusjom o aktualnej kondycji branży, nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów biznesowych oraz poznawaniu nowych perspektyw rozwoju. 
 
Przewidywane efekty
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych wsparciem w ramach operacji, rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu racjonalnego zagospodarowywania żywności w kontekście niemarnowania jedzenia i ochrony środowiska naturalnego – kreowanie nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w ramach prowadzonej działalności, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych wsparciem w ramach operacji, rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu produkcji żywności regionalnej/lokalnej w kontekście żywienia i zdrowej, zbilansowanej diety człowieka, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych objętych wsparciem w ramach operacji rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu metod i technik sprzedaży oraz promocji i budowania marki produktów regionalnych, tradycyjnych i naturalnych, w tym poprzez dropshipping oraz systemy jakości żywności, certyfikację i znaki jakości, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych objętych wsparciem w ramach operacji rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu budowy konkurencyjności i innowacyjności produktu regionalnego/lokalnego, w tym m.in. poprzez zawiązywanie partnerstw producentów produktów regionalnych/lokalnych czy rozwój współpracy z branżą HoReCa, poprzez udział w seminariach w ramach operacji;
 • Promocja rezultatów działalności prowadzonej przez uczestników operacji, tj. wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych czy naturalnych wśród pozostałych uczestników oraz wśród lokalnej społeczności Warmii i Mazur w ramach organizacji targów w ramach operacji (stoiska wystawowe z degustacją, prezentacja oferty produktowej wystawców);
 • Integracja objętego wsparciem w ramach realizacji operacji środowiska rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz innych przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne, wokół idei rozwoju zrównoważonej gospodarki i promowania produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych;
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”