Inwestycje w OZE w BŻ w Olsztynie

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0039/18-00 pn. „Inwestycje w OZE w Banku Żywności w Olsztynie”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu z dn. 05.12.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Banku Żywności w Olsztynie poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie pompy ciepła w roku 2020

Przedmiot projektu: Projekt obejmuje budowę instalacji pomp ciepła w istniejącej infrastrukturze i lokalizacji Banku Żywności w Olsztynie, tj. instalacji pompy ciepła o poniższej charakterystyce:

  • łączna moc max 118,44 kW (2 pompy ciepła), instalacja do podgrzewania cwu oraz ogrzewania budynku,
  • kaskada 2 pomp ciepła z napędem elektrycznym, typu solanka/woda pobierająca z gruntu ciepło za pomocą sond,
  • pompy ciepła dwustopniowe dla optymalizacji mocy.

Wartość całkowita projektu: 508 150.00 zł, w tym dofinansowanie ze srodków RPO WiM: 351 160.57 zł