Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Olsztynie – etap 2

Finansowanie: dotacja w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” (umowa dotacji nr 341/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.05.2021 r.)

Cel główny: Zwiększenie masy pozyskiwanej, magazynowanej i dystrybuowanej przez Bank Żywności w Olsztynie żywności niesprzedanej lub niespożytej poprzez rozwój realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi w zakresie bezpłatnego systemu przeciwdziałania zjawisku marnowania żywności.

Cele szczegółowe:  Rozwój infrastruktury magazynowej realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez rozbudowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

  • Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada realizację etapu 2 budowy nowej, własnej hali magazynowej Wnioskodawcy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu: budową placu manewrowego dla samochodów ciężarowych oraz budową ogrodzenia terenu (etap rozbudowy hali magazynowej).

Dotacja uzyskana z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: 2 483 124 zł (100% planowanej wartości całkowitej przedsięwzięcia)

Efekt projektu: Projekt ukierunkowany jest na przeciwdziałanie powstawaniu odpadów żywnościowych. Projektowany rozwój infrastruktury magazynowej BŻ umożliwi zwiększenie masy pozyskiwanej, magazynowanej i dystrybuowanej przez BŻ żywności niesprzedanej lub niespożytej poprzez rozwój realizowanego procesu logistycznego obrotu artykułami żywnościowymi w zakresie bezpłatnego systemu przeciwdziałania zjawisku marnowania żywności. Rozbudowa nowej, własnej hali magazynowej spełniającej wszystkie wymogi prawne i aktualne standardy w zakresie przechowywania art. żywnościowych, poprzez usprawnienie i zwiększenie efektywności ww. realizowanego przez BŻ procesu logistycznego obrotu żywności (w tym zwiększenie technicznych możliwości przyjmowania, magazynowania i dystrybucji większej masy żywności) w sposób bezpośredni przyczynią się do przeciwdziała marnowaniu żywności, tj. powstawania odpadów żywności, a tym samym przeciwdziała skutkom wynikającym z utylizacji żywności. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi, jak wskazano, na rozwój potencjału BŻ ukierunkowanego na zwiększenie technicznych możliwości pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji większej, niż dotychczas, masy żywności.