Kuźnia Społeczna Bank Żywności w Olsztynie
Regulamin wydarzenia

Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA

Postanowienia ogólne

Organizatorami wydarzenia są:

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Olsztynie – z siedzibą w Olsztynie pod adresem: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029900, NIP 739-31-69-129, REGON 511032680

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, NIP 739-05-04-515, REGON 001289340

 1. Organizator realizuje wydarzenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie Organizatora pod adresem olsztyn.bankizywnosci.pl/rejestracja
 2. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, który jest dostępny na stronie olsztyn.bankizywnosci.pl/rejestracja przy zapisach.
 3. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
 4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach, organizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

WARSZTATY KULINARNE

 1. Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i dzieci są prowadzone w ramach wydarzenia  Światowy Dzień Żywności z EIT Food 2020 realizowanego w ramach projektu #AnnualFoodAgenda finansowanego przez Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze Żywności EIT Food.
 2. Warsztaty odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu wybranej przez organizatora platformy do transmisji online.
 3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 4. Udział w warsztatach kulinarnych jest bezpłatny.
 5. Czas trwania warsztatów to ok 1,5 godziny.
 6. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do wypełnienia ankiety po warsztacie. Wypełnienie ankiety uprawnia uczestnika do odbioru upominku.
 8. Najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatu organizator udostępni uczestnikom listę produktów niezbędnych do aktywnego udziału w warsztacie oraz listę potrzebnych sprzętów kuchennych.
 9. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych oraz w celach promocyjnych obejmujących kampanię w mediach regionalnych tradycyjnych i elektronicznych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

 

REZYGNACJA I ODWOŁANIE WARSZTATÓW KULINARNYCH

 1. Rezygnację z uczestnictwach w warsztatach należy przesłać na adres e-mail: wydarzenia.olsztyn@bankizywnosci.pl najpóźniej 1 dzień przed planowanym warsztatem. Za termin rezygnacji uznaje się datę otrzymania e-maila przez Bank Żywności w Olsztynie. 
 2. Uczestnik, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres wydarzenia.olsztyn@bankizywnosci.pl najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. O zaistniałej sytuacji organizator powiadamia uczestników w wiadomości email na wskazany przez uczestnika adres email.

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny i bhp.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat, o których przed rozpoczęciem poinformuje prowadzący.
 3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 

W związku z  udziałem w warsztatach i przekazaniem danych osobowych,  informujemy:

 

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. Bank Żywności w Olsztynie z siedzibą: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn.
  2. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.

Zwanymi dalej „Administratorami”

 1. Bank Żywności w Olsztynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: i.zakrzewska-haluszka@pan.olsztyn.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  1. Utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz siedzibie Administratorów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. Wzięcia udziału w wydarzeniu w warsztatach z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 4. Administratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administratorzy mogą przekazać dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa w tym do organów kontrolnych oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawców usług informatycznych, mediów społecznościowych Facebook, serwisów internetowych takich jak YouTube.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia. Wizerunek będzie przetwarzany przez Administratorów do czasu wycofania zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Skargę na działania Administratorów można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w warsztatach. Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna.
 10. Administratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.